جلسه ی دفاع از پیشنهاد پایان نامه ی دکترای تخصصی مهندسی پزشکی


۱۵ آبان ۱۳۹۶

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي

دفاع پروپوزال  دكترا مهندسي پزشكي  

تحت عنوان   :

طراحی مدل کامپیوتری جااندازی استخوان گونه ، پیش ازعمل ، به کمک اطلس CT برای استفاده درسامانه راهبری جراحی

 

اساتيد راهنما :

 آقاي دكترعلیرضا احمدیان

آقاي دكتر محمد بیات

 

 

ارائه دهنده :آقاي سید محمدرضا نوری  

زمان برگزاري چهار شنبه     96/8/17  

ساعت: 15

 

مكان:گروه فيزيك پزشكي و مهندسی پزشکی

  منبع: گروه فيزيک و مهندسي پزشکي دانشکده پزشکي