ژورنال کلاب


۱۵ آبان ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

گروه ژنتیک پزشکی


عنوان مقاله:

Mutations in DZIP1L, which encodes a ciliary-transitionzone protein, cause autosomal recessive polycystic kidney disease

نویسندگان:

Hao Lu1,20. etal

مشخصات چاپ:

2017 Nature America, Inc., part of Springer Nature. All rights reserved

ارائه کننده:  یگانه اسحق خانی

                                                                                                      مکان:

ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی، کلاس شماره دو

زمان:

ساعت 30/8 الی 10

سه شنبه 23 آبان ماه 1396منبع: گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي