جلسه نشست اعضای بلوک حواس ویژه


۱۵ آبان ۱۳۹۶

جلسه نشست اعضای بلوک حواس ویژه با حضور اعضای محترم هیات علمی پایه و بالینی ( همیار بلوک ) شامل خانم دکتر علیزاده و آقایان دکتر ایمانی ، دکتر مینایی ، دکتر هدایت پور و دکتر دبیری روز چهارشنبه مورخ 26 مهرماه در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. راهکارهای تدوین درسنامه حواس ویژه ، پیشنهاد تدریس فیزیک نور و شنوایی در صورت ضرورت از واحدهای دیسیپلینی ساعاتی در بلوک ، برگزاری بحث ادغام یافته و چیدمان بر اساس تدریس ترتیب آناتومی و فیزیولوژی ، موضوعات مطرح شده در این جلسه بودند.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي