جلسه نشست اعضای بلوک تولید مثل


۱۵ آبان ۱۳۹۶

جلسه نشست اعضای بلوک تولید مثل با حضور اعضای محترم هیات علمی پایه و بالینی ( همیار بلوک ) شامل خانم ها دکتر امامقلی پور، دکتر پیرجانی، دکتر اصحابی ، دکتر علیزاده و آقایان دکتر عباسی ،دکتر ایمانی ، دکتر عمیدی و دکتر اطرج روز سه شنبه مورخ 25 مهرماه در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. مرور پزشکی 90، سوالات آزمون های بین رشته ای ، بحث ادغام یافته ، حضور و غیاب و درسنامه موضوعات مطرح شده در این جلسه بودند.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي