كارگاه آشنایی با مهارتهای لازم برای طبابت


۱۵ آبان ۱۳۹۶

كارگاه  آشنایی با مهارت­های لازم برای طبابت، در ادامه برگزاري برنامه‌هاي دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، در روز پنجشنبه مورخ 4 آبان ماه 1396 براي دانشجويان جديدالورود دانشكده پزشكي گروه ب برگزار گرديد.

هدف از برگزاري اين كارگاه نشان دادن اهميت کسب توانمندی های مورد انتظار دوره پزشکی عمومی در طی دوران تحصیل در دانشگاه است. اين كارگاه در قالب کارگروهی کوچک و با استفاده از فیلم به صورت مشترك در 5 گروه کوچک یادگیری اجرا گرديد. 10 دانشجوي آموزش ديده سال بالاتر در نقش تسهيل‌گر در اين كارگاه حضور داشتند كه هر دو نفر از آنان هدايت يك گروه دانشجويي را برعهده گرفتند.

افراد همكار در برگزاري كارگاه شامل: جناب آقاي دكتر مهرپور (مدير دفتر توسعه آموزش دانشگاه)، خانم دکتر محبوبه مافی نژاد (مسئول برنامه)، خانم متین نژاد و دانشجويان پزشكي معصومه عظیمی، محمد رحمانی، علی زارع دهنوی، مهتا میرهاشمی، سید محمد فروزان نیا، زینب شیرزاد مقدم، علی میرشاه ولد، مریم تاجیک، علیرضا رضایی، سید حسین مرتضوی بودند.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي