كارگاه جايگاه علوم پايه در حرفه پزشكي


۱۴ آبان ۱۳۹۶

كارگاه جايگاه علوم پايه در حرفه پزشكي، در ادامه برگزاري برنامه‌هاي دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، در روز پنجشنبه مورخ 4 آبان ماه 1396 براي دانشجويان جديدالورود دانشكده پزشكي در مركز مهارت‌هاي باليني دانشكده پزشكي برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين كارگاه نشان دادن اهميت و كاربرد مباحث علوم پايه در رشته پزشكي براي دانشجويان علوم پايه است. اين كارگاه به صورت مبتني بر مساله و با استفاده از سه سناريوي باليني به صورت مشترك در يازده گروه دانشجويي اجرا گرديد. سناريوها شامل نماي باليني مشكلات سيستم گردش خون، قلب و ایمنی با سوالات مربوط به علوم پايه بود. 11 دانشجوي آموزش ديده سال بالاتر در نقش تسهيل‌گر در اين كارگاه حضور داشتند كه هر كدام هدايت يك يا دو گروه دانشجويي را برعهده گرفتند. افراد همكار در برگزاري كارگاه شامل: سرکار خانم دکتر خواجوی (عضو هيات علمي گروه داخلي)، جناب آقاي دكتر مهرپور (مدير دفتر توسعه آموزش دانشگاه)، خانم دکتر مريم عليزاده (مسئول برنامه)، خانم شیما علی آبادی و دانشجويان پزشكي سید بهنام جزایری،مریم حق شمار،معین خرمالی،بردیا خسروی،یسنا رستم آبادی، فائزه یحیایی،صابر قرگزلو، فاطمه ولی زاده،محمد نوروزی، مهدیس مروتی و حسین سنجری بودند.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي