کارآموزی دانشجویان خارجی پردیس بین الملل در بیمارستان بهارلو شروع شد


۱۳ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، اولین دوره کارآموزی بالینی دانشجویان خارجی دانشکده پزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه روز شنبه 13 آبان ماه سال جاری در بیمارستان بهارلو شروع شد.
ابتدای ورود، دیدار وآشنایی با اعضای تیم آموزش ازجمله معاون آموزشی، مدیر آموزش، رابط پردیس بین الملل و کارشناسان آموزش بیمارستان بهارلو انجام و با اهدای گل و روپوش از آنان استقبال شد.


منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي