کنفرانس مهارت کنترل خشم در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۱۳ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو کنفرانس مهارت کنترل خشم توسط دکتر احمدی، مشاور بهبود کیفیت بیمارستان ویژه کارکنان حفاظت فیزیکی روز ‌پنج‌شنبه 11آبان ماه سال جاری در سالن کنفرانس بیمارستان بهارلو برگزار شد.
گواهی مربوطه در پرونده کارکنان مربوطه درج خواهد شد.


منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي