درراستای تکریم ارباب رجوع ، کاهش مراجعین به ستاد وزارت بهداشت وسهولت پیگیری فرم فراغت ازتحصیل توسط دانش آموختگان داخل کشور، ایشان می توانند با مراجعه به آدرس ذیل درجستجوگر: googelechromw


۱۳ آبان ۱۳۹۶

احتراما" به استحضارمی رساند درراستای تکریم ارباب رجوع ، کاهش مراجعین به ستاد وزارت بهداشت وسهولت پیگیری فرم فراغت ازتحصیل توسط دانش آموختگان داخل کشور، ایشان می توانند با مراجعه به آدرس ذیل درجستجوگر: googelechromw

http://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx

پس ازواردنمودن کدملی ، ازمراحل صدوروتایید فرم فراغت خود با دریافت پیام های ذیل مطلع شوند:

-          فرم فراغت ازتحصیل شما تاکنون توسط دانشگاه محل تحصیل ارسال نشده است " لطفا ازطریق دانشگاه پیگیری شود"

-          درحال انتظارتایید معاون آموزشی دانشگاه " لطفا ازطریق دانشگاه پیگیری شود"

-          درحال انتظارتایید کارشناس اداره دانش آموختگان وزارت بهداشت" لطفا ظرف 72 ساعت آینده مجددا" کد ملی چک شود"

-          فرم فراغت ازتحصیل شما تایید شده واطلاعات شما درصورت ارتباط به اداره طرح / سازمان نظام پزشکی ارسال شده است.

لازم به ذکراست حداکثرزمان فرایند( اززمان ارسال فرم توسط دانشگاه محل تحصیل دانش آموختگان تا زمان تایید نهایی توسط این مرکزوارسال به دفترطرح نیروی انسانی 72 ساعت کاری می باشد.

خواهشمنداست موکدا" اعلام فرمایید " از اول آبان ماه سال جاری" دانش آموختگان با اداره دانش آموختگان مرکزخدمات آموزشی تماس تلفنی نداشته وصرفا" پس از 72 ساعت ثبت واطلاعات خودرا درآدرس فوق کنترل نمایند( تماس های مکرر تلفنی سبب کندی امور مربوطه وتاخیردرتایید اطلاعات فوق خواهد شد)

ضمنا" پیگیری فرم های فراغت ازتحصیل صرفا ازطریق کارشناسان ثبت فرم فراغت ازتحصیل دردانشگاه ها صورت خواهد گرفت.

 منبع: معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي