برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي


۱۳ آبان ۱۳۹۶

جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي آقايان مهدي كوشكي به راهنمايي آقاي دكتر مشكاني و هيمن مرادي به راهنمايي خانم دكتر پاك نژاد روز يكشنبه مورخ 14/8/96 از ساعت 11:30-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسات فوق الزامي است.منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي