برگزاری سی امین ژورنال کلاب


۱۱ آبان ۱۳۹۶

سی امین ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی، در روز چهارشنبه مورخ  نهم آبان ماه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش  دانشگاه با حضور دکتر جلیلی، دکتر گندمکار، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی آموزش پزشکی و با مدیریت دکتر مرتاض برگزار شد. در این جلسه خانم زهرا زارعی حاجی آبادی، دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی مقاله انتخابی خود را در مدت زمان بیست دقیقه ارائه دادند، سپس به مدت ده دقیقه پرسش و پاسخ جهت روشن تر شدن محتوای مقاله انجام گرفت و پس از آن، ارائه دهنده مقاله به  بررسی نقادانه مقاله پرداخت. در پایان، بعد از این که حضار انتقادات خود را نسبت به مقاله ارائه شده بیان کردند، دکتر مرتاض جمع بندی نهایی را انجام داده و ختم جلسه را اعلام نمودند.

عنوان مقاله ارائه شده و نام نویسندگان:

Impact of audio-visual storytelling in simulation learning experiences of  undergraduate nursing students

,Christina N. Parker, Amanda FoxSandra Johnston*

نام مجله و نوبت چاپ:

Nurse Education Today (volume 56,2017)

                      IMG_1484.JPG        IMG_1483.JPGمنبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي