برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال خانم احمری


۱۰ آبان ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پروپوزال خانم هدی احمری طهران دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی، روز چهارشنبه مورخ دهم آبان ماه، از ساعت 12:00 تا 14:00در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه دانشجو در حضور استاد راهنما دکتر شیرازی و استادان مشاور دکتر محمدی و دکتر مرتاض، اعضای گروه و جمعی از دانشجویان در مدت زمان 20 دقیقه به دفاع از پروپوزال خود با عنوان "بررسی اثربخشی OSTE بر اساس نظریه بازاندیشی دونالدشون بر عملکرد اساتید در آموزش مهارت ارتباطی و بازخورد به دانشجویان: یک مطالعت ترکیبی" پرداخت. سوالات و نظرات استادان حاضر در جلسه مطرح و پاسخ­ های دانشجو استماع شد. با جمع بندی آرای شورای پژوهشی، پروپوزال دانشجو به تصویب رسید.منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي