جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی


۱۰ آبان ۱۳۹۶

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي

پیش دفاع دكترا فيزيك پزشكي  

تحت عنوان    :

 بررسي حضور نانو كمپلكس تشخيصي بر پايه نانوذرات طلا متصل به  اسيد فوليك در سلولهاي تومورال نازو فارنژيال انساني با استفاده از سي تي اسكن دو انرژي ملكولي

 

اساتيد راهنما :

 آقاي دكترسعيد سركار

آقاي دكترحسين قديري

اساتيدمشاور : دکتر محمدرضاآی ، دکتر شاکری زاده و دکتر خرازی

 

  ارائه دهنده :خانم سارا خادمي

زمان برگزاري چهارشنبه     96/8/17

ساعت: 13  

                                  مكان :گروه فيزيك پزشكي و مهندسی پزشکی

  منبع: گروه فيزيک و مهندسي پزشکي دانشکده پزشکي