جلسه شورای آموزشی گروه


۱۰ آبان ۱۳۹۶
جلسه  آموزشی گروه پاتولوژی در روز شنبه مورخ 96/8/13 راس ساعت ساعت 12 دردفتر گروه پاتولوژی با حضور اعضا برگزار می گردد.


منبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي