اعلام زمان برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکترا


۹ آبان ۱۳۹۶
جلسه دفاع از پروپوزال خانم هدی احمری طهران، روز چهارشنبه مورخ دهم آبان ماه، از ساعت 12:30 تا 14:00در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه واقع در طبقه پنجم برگزار خواهد شد.
جلسه دفاع از پایان نامه خانم افسانه یخ فروش ها، روز سه شنبه مورخ شانزدهم آبان ماه، از ساعت 12:00 تا 14:00در سالن شورای دانشکده مجازی واقع در طبقه چهارم برگزار خواهد شد.


منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي