برگزاری جلسه آموزشی پرستاران در بیمارستان بهرامی


۸ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، کلاس آموزشی پرستاری برگزار شد.
روز یکشنبه 7 آبان 96 شیفت آموزشی  برای پرسنل پرستاری برگزار شد . در این کلاسها که از ساعت 8 تا 14 در سالن آمفی تئاتر برگزار شد کلاس مهارتهای ارتباطی توسط خانم قربانی سرپرستار ، آموزش بیمار توسط  نوربخش سوپروایزر آموزش سلامت، ایمنی بیمار توسط دست افکن مسئول بهبود کیفیت ، کنترل عفونت توسط زارع سوپروایزر کنترل عفونت و آموزش شیر دهی توسط شمسی پرستار ارائه شد و پرستاران بیمارستان در این کلاسها شرکت کردند.  منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي