کمیته تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۷ آبان ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو روز ‌یکشنبه هفتم آبان ماه سال 96 در بیمارستان بهارلو برگزار شد.

 منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي