برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي


۶ آبان ۱۳۹۶

جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي آقاي رضا فدايي به راهنمايي آقاي دكتر گل محمدي روز يكشنبه مورخ 7/8/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسات فوق الزامي است.منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي