برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي


۶ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي خانم مريم شعباني به راهنمايي آقاي دكتر مشكاني و آقاي بهروز اعتصامي به راهنمايي خانم دكتر نوروزي روز يكشنبه مورخ 16/7/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر     ملك نيا برگزار مي گردد.

منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي