برگزاری جلسه گروه در سوم آبان ماه


۳ آبان ۱۳۹۶
جلسه گروه آموزش پزشکی در روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه، با حضور دکتر جلیلی، دکتر شیرازیان، دکتر گندم کار، دکتر مرتاض، دکتر محمدی و دکتر میرزازاده در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، پیشنویس "راهنمای فعالیت های گروه در حوزه آموزش و پژوهش" توسط دکتر شیرازیان مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد. به دلیل کمبود وقت، تکمیل نهایی فایل مذکور به جلسه آتی موکول گشت.منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي