معرفی بیماران شغلی


۳۰ مهر ۱۳۹۶

بنام خدا

معرفی بیماران شغلی مطرح شده در کمسیون پزشکی قانونی با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران سال 1و 2 و 3 طب کار در تاریخ 24/7/96 انجام شد.

 منبع: گروه طب کار دانشکده پزشکي