دستیار جدید پردیس بین الملل


۲۹ مهر ۱۳۹۶
به اطف خدا اولین دستیار  پردیس بین الملل گروه که از کشور دوست و همسایه افغانستان می باشد دوره خود را در بخش پاتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره - انستیتو کانسر از اول آبان ماه شروع می نماید.


منبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي