برگزاری جلسه دفاع از عنوان خانم شماعیان


۲۶ مهر ۱۳۹۶

جلسه دفاع از عنوان پروپوزال خانم نازنین شماعیان رضوی دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی، روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه، از ساعت 13:00 تا 14:00در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه دانشجو در  حضور استادان راهنما دکتر جلیلی و دکتر گندم کار، اعضای گروه و جمعی از دانشجویان در مدت زمان 20 دقیقه به دفاع از عنوان پروپوزال خود "طراحی و روان سنجی ابزار ارزیابی توانمندی رهبری تیمی در دستیاران تخصصی پزشکی با رویکرد آزمون قضاوت موقعیتی" پرداخت. سوالات و نظرات استادان حاضر در جلسه مطرح و پاسخ­ های دانشجو استماع شد. با جمع بندی آرای شورای پژوهشی گروه، عنوان پروپوزال دانشجو به تصویب رسید.
منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي