برگزاری بیست و ششمین ژورنال واچ


۲۶ مهر ۱۳۹۶
بیست و ششمین جلسه ژورنال واچ گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اولین ژورنال واچ این گروه در سال تحصیلی 97- 96 ، در روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم مهر ماه از ساعت 15 تا 17 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد.
خانم زهرا زارعی حاجی آبادی، دانشجوی ترم سوم دکترای تخصصی آموزش پزشکی مقالات انتخابی از شماره اخیر مجله (VOLUME 14, ISSUE4, AUGUST 2017) CLINICAL  TEACHER    را ارائه دادند. در این جلسه، که با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه و جمعی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای آموزش پزشکی برگزار گردید، هفت مقاله از مجله مذکور ارائه شد و بعد از ارائه هر مقاله، بحث و تبادل نظر در خصوص آن صورت می گرفت.


منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي