بازدید تیم نظارت معاونت توسعه و درمان دانشگاه از بیمارستان بهارلو


۲۵ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، مهندس شهبازی، مهندس عامری نمایندگان معاونت درمان و مجیدی، مژده‌ای و رجبیان نمایندگان معاونت توسعه از بخش‌های برون‌سپاری شده بازدید و مستندات مربوطه را بررسی کردند.

منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي