قابل توجه اساتید و دانشجویان گروه آموزش پزشکی


۲۴ مهر ۱۳۹۶

با توجه به تصویب شیوه نامه و آیین نامه های جدید در گروه، و به روز رسانی شیوه نامه های پیشین، موارد زیر جهت استحضار و بهره برداری اساتید و دانشجویان در قسمت های مربوطه قرار گرفته و به طور دائم قابل مشاهده می باشد.

1. دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکترای تخصصی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2. شیوه نامه و فرم اداره جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی آموزش پزشکی

3. راهنمای اداره جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترا

(هر سه مورد در قسمت منو، زیر منوی آیین نامه ها و شیوه نامه های گروه)

4. فرم دفاع از عنوان دانشجویان دوره دکترا (در قسمت منو، زیر منوی پژوهشی، فرم ها)

 منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي