برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت پیشگیرانه خطاهای پزشکی در بیمارستان فارابی


۲۳ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، واحد ایمنی بیمار این مرکز کنفرانس مدیریت پیشگیرانه خطاهای پزشکی را روز پنجشنبه ۱۳مهر ماه ۱۳۹۶در سالن شورای بیمارستان برگزار کرد. 
این کنفرانس یکروزه با رویکرد ایمنی بیمار برای سوپروایزرها ، رابطین ایمنی بیمار، سرپرستاران  یا جانشین سرپرستار بخش ها،  درمانگاه ها و اتاق های عمل بیمارستان برگزار شد و طی آن دکتر منصوره زاغری تفرشی، دکترای آموزش پرستاری  پس از بیان اهمیت و ضرورت حفظ ایمنی بیمار، استانداردهای ایمنی بیمار را برشمرد. سپس انواع خطا و قصور در خدمات بهداشتی –درمانی را معرفی کرد و با ذکر دلایل  اهمیت پیشگیری و اصول گزارش دهی خطا  را ه کارهای مدیریت و پیشگیری از خطاهای رایج در مراقبت بیمار را تشریح نمود.
در ادامه کنفرانس ابوالقاسم پوریانی، سوپروایزر پژوهشی بیمارستان فارابی نحوه ارزیابی بیمار از نظر سقوط را بیان کرد.
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میر سعید


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي