بررسی میزان پیشرفت برنامه ها در کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی


۲۳ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی اعضای کمیته تیم مدیریت اجرایی روز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن شورای این بیمارستان به بررسی میزان پیشرفت برنامه های عملیاتی این مرکز در نیمه نخست سال پرداختند.
ریحانه شریفی مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در گزارشی که در حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام و مرادی، مدیر بیمارستان ارائه کرد؛ به بررسی عناوین، درصد پیشرفت پیش بینی شده، درصد پیشرفت واقعی، اقدامات صورت گرفته و موانع اجرایی حدود ۳۰برنامه عملیاتی کمیته های بیمارستانی، ۱۵ برنامه بهبود کیفیت، ۳برنامه مدیریت پیشگیرانه کاهش خطر حوادث و بلایا ، یک برنامه مدیریت پیشگیرانه خطا و یک برنامه مدیریت کاهش ریسک بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پرداخت. 
غربالگری ویتامین D در کارکنان مرد، غربالگری مشکلات اسکلتی – عضلانی، مستند سازی اقدامات گروه بیهوشی، استریلیزاسیون ست های جراحی در واحد CSSD، فرآیند شناسیایی و اخذ رضایت آگاهانه در اتاق عما اواستین، راه اندازی بخش بیماران در حال انتظار برای ICU، واحد مشاوره روانپزشکی از جمله برنامه هایی بود که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه جلسه دکتر صنعتکار،قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان با تاکید بر لزوم بررسی اشکالات و موارد عدم انطباق در ارزیابی اعتبار بخشی گفت: باید از همین حالا برای رفع اشکالات برنامه ریزی کنیم تا نزدیک ارزیابی فشار مضاعف بر همکاران وارد نشود. 
وی همچنین الگو برداری از بیمارستان های دیگر را راهکاری مناسب دانست و خواستار توجه ویژه به استاندارد های ایمنی بیمار شد.
در این جلسه مقرر شد:
ترالی ویژه احیای نوزاد برای درمانگاه ROP تهیه شود.
برای ایجاد خروجی استاندارد تصاویر دستگاه های چشم پزشکی در HIS با شرکت های سازنده مذاکره شود.
تخت های  ICU و  Post ICUدر سیستم HIS بیمارستان تفکیک شوند.
 تمامی اقدامات و داروهای تجویز شده بیهوشی توسط پزشک و کارشناس بیهوشی در پرونده بیمار ثبت شود. 
 ثبت دستورات تلفنی و شفاهی در پرونده بیمار مطابق دستورالعمل های موجود صورت گیرد.
برای اجرای استاندارد شناسایی صحیح بیمار در اتاق عمل اواستین پرینتر ویزه خریداری شود.
 خبر و عکس:امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي