برگزاری کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی


۲۳ مهر ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته پایش و سنجش کیفیت این بیمارستان روز چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ با حضور مرادی مدیر این مرکز در سالن شورای مدیریت بیمارستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارش میزان پیشرفت برنامه های بیمارستان در ۶ ماه نخست سال ۹۶ ارائه و برنامه هایی که مطابق جدول زمانبندی پیشرفت نداشتند مشخص، علل آن بررسی  و مقرر شد برنامه هایی که نیاز به اقدام اصلاحی دارند در کمیته مدیریت اجرائی مطرح و پیگیری شود. بهبود وضعیت و افزایش میزان رضایتمندی کارکنان از غذای بیمارستان، آمار خدمات بهداشت روان ارائه شده به بیماران و ارائه مشاوره روان پزشکی در موارد مورد نیاز از دیگر مباحثی بود که در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت. 

خبر: قاضی میرسعید

عکس: عزیزیمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي