مقایسه میزان شیوع سندرم متابولیک در بیماران ویتیلیگو و افراد سالم بیمارستان رازی


۲۳ مهر ۱۳۹۶

ویتیلیگو یک بیماری پوستی است که به صورت ماکول ها و Patch های سفید رنگ غالبا متقارن نمایان شده و در هر سنی می تواند ایجاد شود.

عوامل متعددی از جمله ژنتیک، فاکتورهای ایمونولوژیک و التهابی در ایجاد آن موثر می باشد.ویتیلیگو همزمان با سایر بیماری های اتوایمیون می تواند دیده شود. بیماری های خودایمنی در اثر سیتوکین های التهابی  سبب دیس لیپیدمی می شوند و از طرفی دیگر،کمپلکس اتروژنیک اتوآنتی بادی ها با کلسترول با دانسیته پایین (LDL) و کاردیولیپین اکسید شده و باعث تجمع چربی ها در دیواره عروق می شوند و به این ترتیب ریسک بیماری های قلبی-عروقی را افزایش می دهند.

این مطالعه به صورت case-control در بیمارستان رازی تهران انجام می شود. حجم نمونه شامل یک گروه 39 نفره از افراد مبتلا به بیماری ویتیلیگو و 42 نفر از افراد سالم که به بیمارستان رازی مراجعه کرده اند تشکیل شده است.در این مطالعه فاکتورهای سندرم متابولیک بر اساس National Cholesterol Education Program’s Adults Treatment (NCEP – ATPIII,2004) در بیماران اندازه گیری و تعیین شده است.

در این مطالعه 16 نفر از بیماران ویتیلیگو سندرم متابولیک داشتند و در گروه افراد سالم  23 نفر مبتلا به سندرم متابولیک بودند و در آنالیز انجام شده در نرم افراز spss24 ارتباط معنی داری بین بیماری ویتیلیگو و سندرم متابولیک وجود نداشت.(  (p value > 0.0

در بررسی خطی چندمتغیره بررسی اثر متغیرهای دموگرافیک بر روی سندرم متابولیک بین ابتلا به ویتیلیگو و ابتلا به سندرم متابولیک هیچ ارتباط معنی داری آماری مشاهده نشد.( p value=0.3 )

 

 

كليد واژه ها :سندرم متابولیک/ویتیلیگو

مشخصات دانشجو:

نام:پریسا رحیمی  رشته تحصيلي: پزشکی مقطع:  دکتری حرفه ای                  گروه آموزشي        پوست    پست الكترونيك دانشجو:

Parisarahimi4@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما استاد زهرا حلاجی   اساتيد مشاور استاد ارغوان عزیزپور   اساتيد داور استاد دانش پژوه/استاد نسیبی

زمان دفاع :

   روز  23مهر تاريخ 96/7/23 ساعت 12

مكان دفاع به آدرس:

اطلاعات به زبان انگليسي

Title: Evaluation the relationship between vitiligo disease and Metabolic syndrome in patients at Razi Hospital

Abstract:

Vitiligo is defined by symmetric white macules and patches and affected by different things like genetic, immunologic and inflammatory factors. This dermatologic disease is seen in both males and females in different ages and also along with other diseases that involve immunologic system in body.

Immunologic diseases results in dyslipidemia due to inflammatory cytokines effects. Iatrogenic autoantibody complexes oxidase LDL and cardiolipin, and accumulate them in vessel’s wall. This condition develops in metabolic syndrome and causes cardiovascular risks.

This case-control study is done on 81 individuals (39 vitiligous and 41 normal) at Razi hospital, Tehran University of medical science.

The patients were evaluated by National Cholesterol Education Program’s Adults’ treatment (NCEP- ATPIII, 2004) to consider if they had metabolic syndrome or not. Data were analyzed by SPSS 24.0 and expressed as mean ± standard deviation. In our study 16 individuals in vitiligous group and 23 individuals in normal group had metabolic syndrome and vitiligo did not have any significant relation with metabolic syndrome (p value>0.05). The multivariate linear regression was done and there was not seen any significant relationship between vitiligo disease and developing metabolic syndrome. (P value=0.03)

 

Keywords:metabolic syndrome /vitiligo

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

 

Clinic in dermatology(2014).vitiligo as asystemic disease.torello lotti.430-434  (1

 

Dermatologic therapy.aldona pietrzak.vol25,2012   (2

 

Rahat S. Azfar, Department of Dermatology, University of Pennsylvania, Philadelphia,chapter 3 .2013   (3منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي