مقایسه درد ناشی از تزریق بی حسی موضعی طی بلوک انگشتان در روش بکارگیری از یخ و بدون یخ در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 94-95 (کارآزمایی تصادفی بالینی non-blinded)


۲۲ مهر ۱۳۹۶

هدف این مطالعه مقایسه درد ناشی از تزریق بی حسی موضعی طی بلوک انگشتان در روش بکارگیری از یخ و بدون یخ در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 94-95 (کارآزمایی تصادفی بالینی non-blinded).

مواد و روشها

بيماران به صورت تصادفي (به روش Block Randomize) به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند. در هر گروه 50 بیمار قرار گرفتند. در گروه مداخله دو قطعه یخ با دمای 4- تا 1 درجه سانتیگراد زیر و روی انگشت در محل بلوک که ناحیه Base انگشتان است به مدت 5 دقيقه قبل از تزريق نگه داشته مي­شد. علت انتخاب زمان 5 دقیقه به این علت می باشد که کمتر از این مقدار در بی حس کردن ناحیه ایی بر اثر سرما  نه تنها تاثیری نخواهد داشت بلکه باعث افزایش درد نیز میشود. در گروه كنترل پروسیجر بدون استفاده از یخ انجام شد. سپس در هر دو گروه ليدوكائين 1% به ميزان 3ميلي لیتر در ناحيه Base انگشتان تزريق شد و  NRS(Numeric Rating Scale) در چهار مرحله در بدو ورود، بعد از گذاشتن یخ، در هنگام ورود سوزن و در هنگام تزریق ماده بی حسی اندازه­گیری شد.

نتایج

میانگین درد پس از ورد سوزن (5/1 درمقابل8/6) و پس از تزریق ماده بی حسی(7/2 در مقابل 5/8) در گروه تحت دریافت یخ بصورت معنی داری کمتر از گروه بدون دریافت یخ گزارش شده است. همین اختلاف در مورد تفاضل در مقاطع مختلف بررسی با  نو ع آسیب مشاهده شده است. فراوانی رضایت در دو گروه دریافت کننده یخ به مراتب بهتر از گروه بدون دریافت یخ  بوده است (P=0.001) . همچنین  میزان درد در اندام فوقانی و تحتانی در گروه دریافت کننده یخ  نشان از کنترل معنی دار درد در گروه دریافت کننده یخ داشته است .

بحث

در حال حاضر داروهای ضد درد قوی ترین ابزار در دسترس برای تسکین درد هستند و متاسفانه در تسکین درد و دیسترس ناشی از آن کاملا موثر نیستند. بعلاوه داروهای مسکن اثرات جانبی زیادی بر جسم و روان بیماران دارند. لذا امروزه بر مداخلات غیر دارویی درد تاکید زیادی شده است. استفاده از سرما یک درمان ساده و ارزان است که به عنوان یک مداخلهی غیر دارویی برای تسکین درد پذیرفته شده است. با این وجود مدارک علمی کمی در زمینه ی اثبات تاثیر آن وجود دارد.

کلمات کلیدی: درد - تزریق بی حسی موضعی-   طی بلوک انگشتان -  یخ و بدون یخ

كليد واژه ها : درد - تزریق بی حسی موضعی - طی بلوک انگشتان -  یخ و بدون یخ

مشخصات دانشجو:

نام: بهزاد سیمیاری | رشته تحصيلي: طب اورژانس |  مقطع: دکتری تخصصی | گروه آموزشي : طب اورژانس  |  پست الكترونيك دانشجو: behzadsimiary.dr@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

اساتید راهنما: دکتر پویا پاینده مهر  - دکتر فاطمه رسولی  | اساتيد مشاور: دکتر مهران ستوده نیا دکتر مجتبی صداقت   اساتيد داور: دکتر مریم بحرینی دکتر علی عبدالرزاق نژاد دکتر آرش صفایی دکتر فرزانه شیرانی

زمان دفاع :

 روز: دوشنبه |  تاريخ: 25/02/1396  | ساعت: 9:00

مكان دفاع به آدرس: بیمارستان سینا کلاس آموزش گروه طب اورژانس

 

اطلاعات به زبان انگليسي

Title: The aim of this study was to compare the pain induced by local anesthetic injection in the fingers block in ice and non-freezing method in patients referred to the Emergency Hospital of Imam Khomeini and Sina Hospitals during 1995-1999 (non-blinded clinical trial).

Abstract: The aim of this study was to compare the pain induced by local anesthetic injection in the fingers block in ice and non-freezing method in patients referred to the Emergency Hospital of Imam Khomeini and Sina Hospitals during 1995-1999 (non-blinded clinical trial).

Materials and Methods

Patients were randomly divided into intervention and control groups using Block Randomization. In each group, 50 patients were enrolled. In the intervention group, two pieces of ice below and on the finger were held in the block where the basal area of ​​the fingers was held for 5 minutes before injection. The time selection of 5 minutes is due to less than this amount in stunning The cold region will not only have an effect but also increase pain. In the control group, the procedure was performed without using ice. Then, in both groups, lidocaine was injected 3 ml in the base of the fingers. The NRS (Numeric Rating Scale) was measured in four steps at the time of entry, after placing the ice, when the needle was inserted and when the anesthetic was injected.

Results

The mean pain after needle puncture (1.5 versus 6.8) and after induction of anesthesia (2.7 versus 8.5) in the ice treated group was significantly lower than that of the ice-free group. The same difference was observed in the difference in the different stages of the study with the new damage. The satisfaction rate in the two groups of ice was significantly better than the ice-free group (P = 0.001). Also, the amount of pain in the upper and lower extremities in the ice group showed significant pain control in the ice group.

Discuss

Pain medications are currently the most powerful tools available to relieve pain, and unfortunately they are not effective in relieving pain and distress. In addition, homeostasis has many side effects on the body and the psyche of patients. So today, non-pharmacological interventions of pain have been emphasized. Using cold is a simple and inexpensive treatment that is accepted as a non-pharmacological intervention for pain relief.
  There is little scientific evidence with which to prove its impact.

Keywords: Pain - Local anesthetic injection - In the block of fingers - ice and ice-free

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

 

 1.       Merli, G., et al., Recommendations for airway control and difficult airway management in thoracic anesthesia and lung separation procedures. Minerva Anestesiol, 2009. 75(1-2): p. 59-78.

2.       Brodsky, J.B., M.S. Shulman, and J.B. Mark, Malposition of left-sided double-lumen endobronchial tubes. Anesthesiology, 1985. 62(5): p. 667-669.

3.       Cohen, E., et al., Incidence of malposition of polyvinylchloride and red rubber left-sided double-lumen tubes and clinical sequelae. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 1995. 9(2): p. 122-127.

4.       Riley, R.H. and I.L. Marples, Relocation of a double-lumen tube during patient positioning. Anesthesia & Analgesia, 1992. 75(6): p. 1071.

5.       Saito, S., S. Dohi, and H. Naito, Alteration of double-lumen endobronchial tube position by flexion and extension of the neck. The Journal of the American Society of Anesthesiologists, 1985. 62(5): p. 696-696.

6.       Klein, U., et al., Role of Fiberoptic Bronchoscopy in Conjunction with the Use of Double-lumen Tubes for Thoracic Anesthesia A Prospective Study. The Journal of the American Society of Anesthesiologists, 1998. 88(2): p. 346-350.

7.       Boucek, C.D., et al., A comparison of techniques for placement of double-lumen endobronchial tubes. Journal of clinical anesthesia, 1998. 10(7): p. 557-560.

8.       Cheong, K. and K. Koh, Placement of left-sided double-lumen endobronchial tubes: comparison of clinical and fibreoptic-guided placement. British journal of anaesthesia, 1999. 82(6): p. 920-921.

9.       Smith, G., N. Hirsch, and J. Ehrenwerth, PLACEMENT OF DOUBLE-LUMEN ENDOBRONCHIAL TUBES Correlation Between Clinical Impressions and Bronchoscopic Findings. British journal of anaesthesia, 1986. 58(11): p. 1317-1320.

10.     Alliaume, B., J. Coddens, and T. Deloof, Reliability of auscultation in positioning of double-lumen endobronchial tubes. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie, 1992. 39(7): p. 687-690.

11.     Hurford, W.E. and P.H. Alfille, A quality improvement study of the placement and complications of double-lumen endobronchial tubes. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 1993. 7(5): p. 517-520.

12.     Seymour, A., et al., An audit of Robertshaw double lumen tube placement using the fibreoptic bronchoscope. British journal of anaesthesia, 2002. 89(4): p. 661-662.

13.     Desiderio, D.P., et al., The effects of endobronchial cuff inflation on double-lumen endobronchial tube movement after lateral decubitus positioning. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 1997. 11(5): p. 595-598.

14.     de Bellis, M., et al., Is flexible bronchoscopy necessary to confirm the position of double-lumen tubes before thoracic surgery? European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2011. 40(4): p. 912-918.

15.     Benumof, J.L., Anesthesia for thoracic surgery. 2005: London: WB Saunders, 2005.

16.      Zango, B., et al., Correct placement of left-sided double lumen endotracheal tubes: a simple verification technique. Revista espanola de anestesiologia y reanimacion, 2008. 55(5): p. 277-281.

17.     Campos, J.H., F.C. Massa, and K.H. Kernstine, The incidence of right upper-lobe collapse when comparing a right-sided double-lumen tube versus a modified left double-lumen tube for left-sided thoracic surgery. Anesthesia & Analgesia, 2000. 90(3): p. 535-540.

18. Ross, S. and D. Soltes, Heparin and haematoma: does ice make a difference? Journal of advanced nursing, 1995. 21(3): p. 434-439.

19.Richman, P.B., et al., The effectiveness of ice as a topical anesthetic for the insertion of intravenous catheters. The American journal of emergency medicine, 1999. 17(3): p. 255-257.

20. Kuzu, N. and H. Ucar, The effect of cold on the occurrence of bruising, haematoma and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. International journal of nursing studies, 2001. 38(1): p. 51-59.

21.         Akan, M., et al., Ice application to minimize pain in the split-thickness skin graft donor site. Aesthetic plastic surgery, 2003. 27(4): p. 305-307.

22. Chailler, M., Cold therapy for the management of pain associated with deep breathing and coughing post cardiac surgery, 2009, University of Ottawa (Canada).

 

 

 منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي