کمیته برنامه ریزی آموزشی بیمارستان بهارلو برگزار شد


۲۲ مهر ۱۳۹۶

روابط عمومی بیمارستان بهارلو: به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته برنامه‌ریزی آموزشی با هدف تدوین طرح درس هر یک از گروه های آموزشی بالینی بیمارستان بهارلو و برنامه ریزی جهت جدا کردن درمانگاه آموزشی از درمانی برگزارشد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي