اعلام زمان برگزاری جلسه دفاع از عنوان پروپوزال خانم شماعیان


۲۲ مهر ۱۳۹۶
جلسه دفاع از عنوان پروپوزال خانم نازنین شماعیان رضوی دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی، روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه، ساعت 13:00 تا 14:00در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه واقع در طبقه پنجم برگزار خواهد شد.


منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي