ژورنال کلاب


۲۲ مهر ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

گروه ژنتیک پزشکی


عنوان مقاله:

Prognostic and biologic significance of long
non-coding RNA profiling in younger adults with
cytogenetically normal acute myeloid leukemia

نویسندگان:

Dimitrios Papaioannou. etal

مشخصات چاپ:

Haematologica 2017
Volume 102(8):1391-1400

ارائه کننده:   آقای یاسر منصوری   

                                                                                                   مکان:

ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی، کلاس شماره دو

زمان:

ساعت 8/30 الی 10

سه شنبه 25 مهرماه 1396منبع: گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي