برگزاری دهمین Text Review


۱۹ مهر ۱۳۹۶

جلسه text review دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي با موضوع كوريكولوم پنهان curriculum) (hidden بر اساس "فصل هفتم كتاب Medical Teacher هاردن" در تاريخ هجدهم مهر ماه از ساعت 15:00 تا 17:00 با حضور دكتر ميرزازاده مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، دكتر گندم كار مسؤول دوره کارشناسی ارشد، جمعی از اعضاي هيات علمي علاقه مند به مبحث و دانشجويان دوره کارشناسی ارشد و دکترا در سالن شورای مركز مطالعات و توسعه آموزش برگزار شد. دكتر گندم كار در ابتداي جلسه ضمن خوشامدگويي به بيان اهداف برنامه پرداخت و در ادامه مبحث "كوريكولوم پنهان" توسط دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مجازی آموزش پزشكي "آقاي كسري حاتم پور" ارائه شد. همزمان با ارائه، بحث و تبادل نظر بين اعضاي هيات علمي و دانشجويان درباره مباحث سر فصل ارائه شده صورت پذيرفت.منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي