كميته اورژانس بيمارستان بهارلو برگزار شد


۱۹ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومي بيمارستان بهارلو، كميته اورژانس، ترياژ و تعيين تكليف بيمارستان بهارلو روز دوشنبه 17 مهرماه سال 96 در بيمارستان تشكيل شد.
در این کمیته، ابتدا مصوبات جلسه قبل ازجمله: دستورالعمل تعیین تکلیف بیماران زیر 6 ساعت، مقیمی متخصصین طب اورژانس، راه اندازی تریاژ سیستمی و ...مطرح شد.
سپس تعیین تکلیف بیماران اورژانس، کمبود شدید متخصص طب اورژانس، برگزاری جلسه در خصوص مشکل پذیرش بیمارانی که توسط EMS به این مرکز منتقل شده اند و در مراکز دیگری پروسیجرهایی مانند عمل جراحی و ... را انجام داده اند، ورود مراجعین و همراهان به اورژانس و ... بحث و اقدامات لازم مصوب شد.
كميته اورژانس، ترياژ و تعيين تكليف بيمارستان بهارلو با حضور دكتر موسوي موحد، رئيس، معصومی، مدیر بیمارستان، دکتر بهنوش و دکتر علیزاده، مسئولین فنی بیمارستان، دکتر عبدوس، مشاور درمان، قاضی، مترون، عمرانی، مسئول بهبود کیفیت، دکتر عزیزی و دکتر آرمیده متخصصین طب اورژانس، دکتر محسنی، متخصص قلب، دکتر مهدوی، پزشک اورژانس، فرجي، سرپرستار اورژانس مسمومين و دبير جلسه، روشن، مسئول انتظامات، افسری، متخصص مغز و اعصاب، بلبلی، مسئول واحد درآمد، نجاری، کارشناس بهبود کیفیت، نصیری و کاکاوند سوپروایزر و موسوی، سرپرستار اورژانس جنرال روز دوشنبه 17 مهرماه سال 96 در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي