جلسه شورای آموزشی گروه


۱۹ مهر ۱۳۹۶
جلسه  آموزشی گروه پاتولوژی در روز شنبه مورخ 96/7/22 راس ساعت ساعت 13 دردفتر گروه پاتولوژی با حضور اعضا برگزار می گردد.

منبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي