ارزشیابی جامع آموزش کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی در بیمارستان سینا


۱۹ مهر ۱۳۹۶

در ادامه بازدیدهای دوره ای دفتر توسعه آموزش از بیمارستان های درگیر در آموزش بالینی، ارزشیابی چرخش های کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی، با تاکید بر روی آموزش کارورزی، از روز شنبه مورخ 15 مهرماه 96 تا چهارشنبه مورخ 19 مهرماه 96 در بیمارستان سینا برگزار گرديد. هدف از این برنامه تعیین نقاط قوت و ضعف این بیمارستان در ارائه آموزش بالینی به دانشجویان پزشکی و آشنايي مسئولین آموزشی این بیمارستان با استانداردها و شاخص‌های آموزش کارآموزی و کارورزی و همچنین ارائه راهکارهایی برای دستیابی به استانداردهای بالینی بر اساس برنامه کارآموزی و کارورزی بود. این بازدید توسط مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، آقای دکتر سعید رضا مهرپور، معاون محترم آموزشی بیمارستان سینا، آقای دکتر خواجوی مسئول آموزش بالینی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، خانم دکتر نوشین کهن و مسئولین محترم دوره های کارآموزی و کارورزی در بخش های داخلی، قلب، جراحی و ارتوپدی انجام شد. لازم به ذکر است در پایان این بازدید در روز چهارشنبه مورخ 19 مهر ماه 96، جلسه ای با حضور مسئولین آموزشی بیمارستان برگزار شد و گزارشی از ارزشیابی جامع بیمارستان ارائه شد، همچنین راهکارهای پیشنهادی برای رفع نواقص موجود بحث و بررسی گذاشته شد.

 منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي