جلسه نشست اعضای بلوک بافت و تکوین عملکرد


۱۹ مهر ۱۳۹۶

جلسه نشست اعضای بلوک بافت و تکوین عملکرد با حضور اعضای محترم هیات علمی پایه و بالینی ( همیار بلوک ) شامل خانم ها دکتر رستگار، دکتر ستوده، دکتر تک زارع و آقایان دکتر عمیدی، دکترکشاورز، دکتر مینایی و نمایندگان کمیته علوم پایه ( آقای دکتر ایمانی و خانم دکتر علیزاده ) در روز سه شنبه مورخ 18 مهرماه از ساعت 13:30الی 15:30 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

در این جلسه بعد از ارائه توضیحاتی در مورد برنامه های کمیته علوم پایه توسط جناب آقای دکتر ایمانی، در مورد چیدمان و موضوعات بلوک بافت و تکوین عملکرد انتقاداتی شد و پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار فعلی بیان گردید. سپس در مورد نحوه همکاری اساتید بالینی برای برگزاری جلسات بحث ادغام یافته و طراحی سوال بین رشته ای بحث و تبادل نظر انجام شد و مقرر گردید ضمن انعکاس نظرات اساتید به کمیته علوم پایه طرح پیشنهادی اعضای بلوک به کمیته علوم پایه ارائه گردد. ارزشیابی و نیازسنجی بلوک مذکور انجام گردد و در جلسات آتی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. همچنین مقرر گردید به منظور هماهنگی های بیشتر، جلسات منظم و مستمر بین اعضای این بلوک در ماه های آتی برگزار گردد.

 منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي