کارگاه تعهد حرفه ای


۱۸ مهر ۱۳۹۶

بنام خدا

 

کارگاه تعهد حرفه ای با تدریس اساتید گروه آقای دکتر مهرداد و خانم دکتر افتخاری ، با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران سال 1، 2 و 3 روز دوشنبه 96/7/17 تشکیل شد.منبع: گروه طب کار دانشکده پزشکي