سومين جلسه رتبه بندي طرح هاي پژوهشي دانشكده در سال 96تشكيل گرديد


۱۸ مهر ۱۳۹۶

سومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی  سال 96  دانشكده پزشكي روز دوشنبه در تاریخ 17/7/96 ازساعت 8 صبح تا 12در محل سالن شورای دانشکده پزشکی با حضور معاون محترم  پژوهشی دانشکده جناب آقاي دكتر آخوندزاده ، معاونین  پژوهشی گروههای آموزشي علوم پایه و بالینی دانشكده( پاتولوژی، آناتومی، اطفال، بیوشیمی، فارماکولوژی، فیزیک پزشکی، روانپزشکی، پوست، ، طب سالمندی،میکروب شناسی،طب اورژانس،عفونی،ایمونولوژی،زنان،جراحی،پزشکی هسته ای،فیزیولوژی) و همچنین با حضور حانم دکتر حتمی، خانم دکتر زمانی و نمایندگان محترم دانشگاه سرکار خانم معمایی و خانم احمدی تشکیل گردید.

  در این جلسه از مجموع66 عنوان طرح ارائه شده،63  طرح براي  رتبه بندي  مورد تاييد قرار گرفت. مقرر شد2 طرح جهت استفاده از گرنت جداگانه به دانشگاه ارسال گردد و یک  طر ح به دلیل عدم حضور معاون پژوهشی مطرح نگردید.ليست طرح هاي مصوب در قالب صورتجلسه اي براي ادامه فرايند به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد.

  بديهي است پس از تاييد نهايي طرح هاي ارسالي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه، براي هر كدام از طرح هاي پژوهشي كارشناسي در سيستم پژوهشيار معرفي مي گردد. مجريان محترم براي  ادامه روند  اجراي طرح هاي خود مي توانند با كارشناس مربوطه در ارتباط بوده و به مكاتبات احتمالي در خصوص محتواي طرح خود پاسخ دهند. اضافه مي نمايد  جلسه بعدی رتبه بندی سال 96 (چهارمین جلسه) در تاریخ 20آذر 96 تشکیل مي گردد.منبع: واحد طرح هاي تحقيقاتي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي