بررسی عملکرد لوب فرونتال در بیماران مبتلا به سندرم صرع میوکلونیک جوانان بوسیله ی آزمون ارزیابی قشر فرونتال (Frontal Assessment Battery)


۱۶ مهر ۱۳۹۶

سندرم صرع میوکلونیک جوانان (JME[1]) یکی از شایع ترین صرع های ژنرالیزه ایدیوپاتیک می باشد. از مهترین عوارض این صرع اختلال در عملکرد و فعالیت متابولیسمی لوب فرونتال می باشد بنابراین انتظار می رود بسیاری از اعمال لوب فرونتال تحت تاثیر قرار بگیرد. از جمله وظایف لوب پیشانی عملکرد اجرایی، شخصیت، زبان، توجه، شخصیت، عاطفه و...می باشد. باتوجه به اینکه وظایف لوب فرونتال عملکرد شخصی، اجتماعی و حرفه ای فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، به نظر می رسد در صورتی که در بیماران مبتلا به JME اختلال عملکرد لوب فرونتال وجود داشته باشد با تشخیص زودتر و شناخت عوامل تاثیر گذار در کاهش عملکرد لوب فرونتال در این بیماران بتوان باعث ارتقا کیفیت زندگی آنان شد. در این مطالعه جهت بررسی عملکرد لوب پیشانی از آزمون ارزیابی عملکرد لوب پیشانی(Fontal Assessment Battery) استفاده می شود. این آزمون شامل شش قسمت می باشد که با پایایی و روایی قابل قبولی اختلال عملکرد لوب پیشانی را در بسیاری حوزه ها شناسایی می کند. در این مطالعه ی مورد-شاهدی 31 بیمار مبتلا به JME و 62 فرد سالم از نظر بیماری های مغز و اعصاب(عمدتا همراهان بیماران) که به درمانگاه های مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی و بیمارستان روزبه مراجعه کرده بودند، به وسیله ی [2]FAB مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به وسیله ی نرم افزارSPSS 24  مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از آزمون FAB، میانگین (± انحراف معیار) در گروه شاهد 97/0±9/16 و در گروه بیمار 94/1±22/13 بود. معنی دار بودن اختلاف میانگین امتیاز دو گروه به وسیله ی آزمون های آماری مورد ارزیابی قرار گرفت و 001/0P-value<گزارش شد. در این مطالعه همچنین نشان داده شد درمان چند دارویی نسبت به تک دارویی احتمالا باعث بهبود عملکرد لوب فرونتال در بعضی حوزه ها می شود. نکته قابل ذکر دیگر آنکه میان سن وتحصیلات افراد مورد مطالعه و امتیاز بعضی حوزه های آزمون FAB ارتباط معنی داری برقرار است. در حالی که میان امتیاز بسیاری از قسمت های FAB با سابقه خانوادگی مثبت در صرع، طول دوره­ی بیماری، جنس، زمان آخرین تشنج و سابقه ی تشنجGTC[3] ارتباط معنی داری وجود نداشت. بر اساس نتایج این مطالعه، عملکرد لوب فرونتال در بیماران مبتلا به صرع میوکلونیک جوانان در مقایسه با افراد سالم (از نظر بیماری های مغز و اعصاب )کمتر می باشد.

 

كليد واژه ها :

 ،صرع میوکلونیک جوانان، لوب پیشانیFrontal assessment Battery

مشخصات دانشجو:

نام:مسعود دوست حسینی

 رشته تحصيلي:پزشکی 

مقطع: دکتری عمومی                   

گروه آموزشي:نورولوژی            

پست الكترونيك دانشجو:masoud.doosthoseini@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما دکترآقا ملایی

 اساتيد مشاور :دکتر تفاخری

 اساتيد داور:دکتر محمدیان

زمان دفاع :

   روز  شنبه تاريخ 1/7/96  ساعت هشت صبح

مكان دفاع به آدرس:بیمارستان روزبه

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Evaluation of frontal lobe function in patient with Juvenile Myocolonic Epilepsy by frontal Assessment Battery

Abstract:

Juvenile Myoclonic Epilepsy (JME) syndrome is one of the most common generalized idiopathic epilepsy. One of the most important consequences of this epilepsy is the disorder in the function, as well as, frontal lobe metabolism. Therefore, it is also expected to affect many of frontal lobe duties. The forehead lobe tasks include executive performance, personality, verbal fluency, concentration and emotion. Since frontal lobe influences personal, social and professional performances, it seems possible to improve the living quality of JME patients suffering from frontal lobe disorder through earlier diagnosis and identifying dominant hindering factors.

 

  In this study, Frontal Assessment Battery (FAB) is applied to evaluate frontal lobe performance. This test is comprised of six parts which identifies frontal lobe malfunction in many areas, with acceptable levels of validity and consistency. In this case-controlled study, 31 JME diagnosed patients and 62 neuropsychiatry diseases-free individuals (generally among the patients companions) referring to Imam Khomeini and Roozbeh Hospitals neurology clinics were evaluated through FAB and, the results were compared and analyzed by SPSS software tool. According to the FAB results, averages (± standard deviation) were 16.9 ±0.97 and, 13.22 ± 1.94, for the control and patients groups, respectively. Plausibility of the groups means difference was assessed and, a P-value < 0.001 was reported. It was also clarified, in this study, that multi-drug treatment may improve frontal lobe performance better than a single-drug counterpart. Another noteworthy point is that there is a meaningful correspondence between age and education of those under examination and the credits in some areas in FAB. However, no meaningful correlation was observed between many FAB parts and positive epileptic family history, illness duration, gender, date of the last seizure and, presence of GTC (General Tonic Colonic) seizure. Based on the results obtained from this study, the performance of frontal lobe in the patients suffering from Juvenile Myoclonic Epilepsy is lower than healthy (neurologic viewpoint) individuals.

 

Keywords:

Juvenile Myoclonic Epilepsy, Frontal lobe, Frontal Assessment Battery

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1.     Sridharan R. Epidemiology of epilepsy. Current science. 2002 Mar 25:664-70.

2.    Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, Engel J, Forsgren L, French JA, Glynn M, Hesdorffer DC. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014 Apr 1;55(4):475-82.

3.    CoCaTotILA E. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Epilepsia. 1989;30(4):389-99.

4.    Benbadis SR. Epileptic seizures and syndromes. Neurologic clinics. 2001 May 1;19(2):251-70.

5.    Nunes VD, Sawyer L, Neilson J, Sarri G, Cross JH. Diagnosis and management of the epilepsies in adults and children: summary of updated NICE guidance. Bmj. 2012 Jan 26;344(jan26 2):e281

6.    Bernard S. Chang, M.D., and Daniel H. Lowenstein, M.D. mechanism of disease epilepsy. Engl J Med 2003; 349:1257-1266September 25, 2003

7.    Syvertsen M, Hellum MK, Hansen G, Edland A, Nakken KO, Selmer KK, Koht J. Prevalence of juvenile myoclonic epilepsy in people< 30 years of age—A populationbased study in Norway. Epilepsia. 2017 Jan 1;58(1):105-12.

8.    Camfield CS, Striano P, Camfield PR. Epidemiology of juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2013 Jul 31;28:S15-7.

9.    Janz D. Juvenile myoclonic epilepsy. In: Engel P, Pedley TA, editors. Epilepsy:a comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1998.p. 2389–400.

10. Zifkin B, Andermann E, Andermann F. Mechanisms, genetics, and pathogenesis ofjuvenile myoclonic epilepsy. Current opinion in neurology. 2005 Apr 1;18(2):147-53

11. Welty TE. Juvenile myoclonic epilepsy. Pediatric Drugs. 2006 Sep 1;8(5):303-10.

12. DELGADO-ESCUETA AV, MEDINA MT, BAI DS, CHUNG YF, TANAKA M, ALONSO ME. Genetics of idiopathic myoclonic epilepsies: an overview. Advances in neurology. 2002;89:161-84.

13. Wandschneider B, Thompson PJ, Vollmar C, Koepp MJ. Frontal lobe function and structure in juvenile myoclonic epilepsy: a comprehensive review of neuropsychological and imaging data. Epilepsia. 2012 Dec 1;53(12):2091-8.

14. Schmitz B, Yacubian EM, Feucht M, Hermann B, Trimble M. Neuropsychology and behavior in juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2013 Jul 31;28:S72-3.

15. Montalenti E, Imperiale D, Rovera A, Bergamasco B, Benna P. Clinical features, EEG findings and diagnostic pitfalls in juvenile myoclonic epilepsy: a series of 63 patients. Journal of the neurological sciences. 2001 Feb 15;184(1):65-70.

16. Koepp MJ, Woermann F, Savic I, Wandschneider B. Juvenile myoclonic epilepsy—neuroimaging findings. Epilepsy & behavior. 2013 Jul 31;28:S40-4.

17. Opeskin K, Kalnins RM, Halliday G, Cartwright H, Berkovic SF. Idiopathic generalized epilepsy Lack of significant microdysgenesis. Neurology. 2000 Oct 24;55(8):1101-6.

18. Chayer C, Freedman M. Frontal lobe functions. Current neurology and neuroscience reports. 2001 Nov 1;1(6):547-52.

19. Dubois B, Slachevsky A, Litvan I, Pillon BF. The FAB A frontal assessment battery at bedside. Neurology. 2000 Dec 12;55(11):1621-6.

20. Appollonio I, Leone M, Isella V, Piamarta F, Consoli T, Villa ML, Forapani E, Russo A, Nichelli P. The Frontal Assessment Battery (FAB): normative values in an Italian population sample. Neurological Sciences. 2005 Jun 7;26(2):108-16.

21. Slachevsky A, Villalpando JM, Sarazin M, Hahn-Barma V, Pillon B, Dubois B. Frontal assessment battery and differential diagnosis of frontotemporal dementia and Alzheimer disease. Archives of Neurology. 2004 Jul 1;61(7):1104-7.

22. Lima CF, Meireles LP, Fonseca R, Castro SL, Garrett C. The Frontal Assessment Battery (FAB) in Parkinson’s disease and correlations with formal measures of executive functioning. Journal of neurology. 2008 Nov 1;255(11):1756-61.

23. Kopp B, Rösser N, Tabeling S, Stürenburg HJ, de Haan B, Karnath HO, Wessel K. Performance on the Frontal Assessment Battery is sensitive to frontal lobe damage in stroke patients. BMC neurology. 2013 Nov 16;13(1):179.

24. Maeshima S, Tanemura J, Osawa A, Kawarada M, Sekiguchi E, Itakura T. Clinical usefulness of the frontal assessment battery (FAB) for elderly in memory clinic. No to shinkei= Brain and nerve. 2006 Mar;58(3):207-11.

25. Osborne RA, Sekhon R, Johnston W, Kalra S. Screening for frontal lobe and general cognitive impairment in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Journal of the neurological sciences. 2014 Jan 15;336(1):191-6.

26. Herpin T. Des accès incomplets d'épilepsie. JB Baillière; 1867.

27. Meencke HJ, Janz D. The significance of microdysgenesia in primary generalized epilepsy: an answer to the considerations of Lyon and Gastaut. Epilepsia. 1985 Aug 1;26(4):368-71.

28. Janz D. Epilepsy with impulsive petit mal (juvenile myoclonic epilepsy). Acta Neurologica Scandinavica. 1985 Nov 1;72(5):449-59.

29. Koepp MJ, Richardson MP, Brooks DJ, Cunningham VJ, Duncan JS. Central Benzodiazepine/γAminobutyric AcidA Receptors in Idiopathic Generalized Epilepsy: An [11C] Flumazenil Positron Emission Tomography Study. Epilepsia. 1997 Oct 1;38(10):1089-97.

30. Woermann FG, Free SL, Koepp MJ, Sisodiya SM, Duncan JS. Abnormal cerebral structure in juvenile myoclonic epilepsy demonstrated with voxel-based analysis of MRI. Brain. 1999 Nov 1;122(11):2101-8.

31. Piazzini A, Turner K, Vignoli A, Canger R, Canevini MP. Frontal cognitive dysfunction in juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsia. 2008 Apr 1;49(4):657-62.

32. de Araujo Filho GM, Lin K, Lin J, Peruchi MM, Caboclo LO, Guaranha MS, Guilhoto LM, Carrete Jr H, Yacubian EM. Are personality traits of juvenile myoclonic epilepsy related to frontal lobe dysfunctions? A proton MRS study. Epilepsia. 2009 May 1;50(5):1201-9.

33. Anderson J, Hamandi K. Understanding juvenile myoclonic epilepsy: contributions from neuroimaging. Epilepsy research. 2011 May 31;94(3):127-37.

34. Lin K, de Araujo Filho GM, Pascalicchio TF, Silva I, Tudesco IS, Guaranha MS, Carrete H, Jackowski AP, Yacubian EM. Hippocampal atrophy and memory dysfunction in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2013 Oct 31;29(1):247-51.

35. Moschetta SP, Valente KD. Juvenile myoclonic epilepsy: the impact of clinical variables and psychiatric disorders on executive profile assessed with a comprehensive neuropsychological battery. Epilepsy & Behavior. 2012 Dec 31;25(4):682-6.

Miki E, Kataoka T, Okamura H. Clinical usefulness of the Frontal Assessment Battery at bedside (FAB) for elderly cancer patients. Supportive Care in Cancer. 2013 Mar 1;21(3):857-


1.Juvenile Myoclonic Epilepsy

2.Frontal Assessment Battery

3.General Tonic Colonicمنبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي