بررسی شیوع فلبیت وریدهای دست و عوامل موثر بر آن در بیماران بخش جراحی بیمارستان امام خمینی (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) در سال 1396


۱۶ مهر ۱۳۹۶

با توجه به کاربرد کاتتر های ورید محیطی جهت انفوزیون مایعات و تجویز داروها و نمونه گیری خونی، این کاتتر ها در اکثر بیماران بستری در بیمارستان تعبیه می گردد.همانند سایر ابزارهای تشخیصی و درمانی در پزشکی، این کاتترها نیز دارای عوارض خاص خود هستند که یکی از شایعترین آنها فلبیت می باشد که از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است . لازم است اولا شیوع این عارضه بررسی شده و عوامل موثر در آن مشخص گردد تا تدابیر لازم جهت کاهش این عارضه ودر نتیجه کاهش درد و ناراحتی بیمار و همچنین کاهش هزینه های بهداشتی اتخاذ گردد. این مطالعه بر روی تعداد  250 نفر از بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی انجام گرفت. پس از اخد رضایت از بیمار جهت ورود به مطالعه؛ ابتدا فرمی حاوی اطلاعات کلی بیمار (شامل :سن ، جنس ، بیماری های زمینه ای و ...) برای هر بیمار پر شده و محل کاتتر وریدی دست از لحاظ وجود علایم فلبیت مورد بررسی قرار گرفت . وجود یک مورد یا بیشتر از هر کدام از علایم ، به عنوان فلبیت در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که فلبیت شیوعی معادل 20.4% در جمعیت بیماران مورد مطالعه داشته است. در بررسی عوامل مرتبط با این عارضه در بیماران بستری در بخش های جراحی مشخص شد که در حالی که سن بالاتر، مدت زمان وجود کاتتر، بروز عفونت در طی بستری و وجود بیماری هایی همچون دیابت و سرطان با ایجاد فلبیت ارتباط معناداری دارند لیکن جنسیت، نمایه توده بدنی، فشار خون و محل کاتتر در بروز این عارضه موثر نیستند. فلذا با توجه به شیوع بالای این عارضه در بیماران بستری اقدامات پیشگرانه در زمنیه بروز فلبیت با در نظر گرفتن و کنترل ریسک فاکتور ها و انجام مطالعت وسیع تر جهت تعیین دقیق تر عوامل خطر و نحوه جلوگیری از آن ها به عنوان راهکاری مناسب برای این بیماری پیشنهاد می گردد.

 

كليد واژه ها :

فلبیت، ، کاتترهای ورید محیطی

مشخصات دانشجو:

نام: محسن سلطانی     رشته تحصيلي:پزشکی      مقطع: دکترای حرفه ای                   گروه آموزشي : بیهوشی                      پست الكترونيك دانشجو:

mohsens7179@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما : دکتر کسری کروندیان     اساتيد مشاور  : دکتر محمد عاشوری   اساتيد داور: دکتر حسین ماجدی، دکتر صابری

زمان دفاع :

   روز شنبه   تاريخ 15 مهرماه 96 ساعت 7 صبح

مكان دفاع به آدرس:
تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، ساختمان اموزش، کلاس دفتر گروه بیهوشی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

 The prevalence of hand veins phlebitis and Factors affecting it In the surgery ward patients in Imam Khomeini hospital

Abstract:

Considering the use of peripheral vein catheters for infusion of fluids and Injection of drugs  and Blood sampling, These catheters are used in most hospitalized patients. Like other diagnostic and therapeutic tools in medicine, These catheters also have their own complications and One of the most common is phlebitis. It is necessary, first investigated the prevalence and The effective factors in it should be determined so that the necessary measures are taken to reduce this complication and thus reduce pain and discomfort of the patient as well as reduce health costs. This study was performed on 250 patients hospitalized in Imam Khomeini Hospital. After consenting the patient to enter the study, a form containing general patient information (including age, sex, underlying diseases, etc.) was filled up for each patient, and the venous catheter location was checked for phlebitis symptoms. A case or more of each of the symptoms was considered as phlebitis.

The results of this study showed that the prevalence of phlebitis was 20.4% in the studied population. In studying the factors associated with this complication in patients admitted to surgical wards, it was found that while older age, catheter length, incidence of infection during admission and the presence of diseases such as diabetes and cancer have a significant relationship with phlebitis, but gender, Body mass index, blood pressure, and catheter location are not effective in the incidence of this condition.

Therefore, considering the high incidence of this complication in hospitalized patients, preventive measures regarding the occurrence of phlebitis with consideration and control of risk factors and a wider study to determine the risk factors and how to prevent them as a suitable strategy for this The disease is suggested.

Keywords:

Phlebitis. Peripheral vein catheters

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1.      Nassaji-Zavareh M, Ghorbani R (2007) Peripheral intravenous catheter-related phlebitis and related risk factors. Singapore Med J 48:733–736

2.      Maki DG, Ringer M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters. A randomized controlled trial. Ann Intern Med 1991; 114:845-54

3.      Monreal M, Quilez F, Rey-Joly C, et al. Infusion phlebitis inpatients with acute pneumonia: a prospective study. Chest 1999; 115:1576-80.

4.      Karadağ A, Görgülü S. Effect of two different short peripheral catheter materials on phlebitis development. J Intraven Nurs 2000; 23:158-66.

5.      Myrianthefs P, Sifaki M, Samara I, et al. The epidemiology of peripheral vein complications: evaluation of the efficiency of differing methods for the maintenance of catheter patency and thrombophlebitis prevention. J Eval Clin Pract 2005; 11:85–89

6.       Uslusoy E, Mete S. 2008. Predisposing factors to phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters: a descriptive study. J Am Acad Nurse Pract 20:172–180. doi:.10.1111/j.1745-7599.2008.00305.x

7.      Lundgren, A., Jorfeldt, L., & Ek, A. C. (1993). The care and handling of peripheral intravenous cannulae on 60 surgery and internal medicine patients: An observation study. Journal of Advanced Nursing, 18, 963–971.

8.      Dunda SE , et al.the upper extremity: A retrospective study Management, clinical outcomes, and complications of acute cannula-related peripheral vein phlebitis of the upper extremity . Phlebology. 2015 Jul;30(6):381-8. doi: 10.1177/0268355514537254.

9.      Aygün, G., Karasahin, K., Dikmen, Y., Yasar, H., Sıdan, A., Midilli, K., et al. (2004). Yogun Bakım Unitesinde Periferik Venöz Kateterlerin Infeksiyon Yonunden Degerlendirilmesi [Evaluation of peripheral intravenous catheters related to infections in intensive care units]. Flora, 9(1), 43–46.

10.  Karadeniz, G., Kutlu, N., Tatlisumak, E., & Ozbakkaloglu, B. (2003). Nurses’ knowledge regarding patients with intravenous catheter and phlebitis interventions. Journal of Vascular Nursing, 21(2), 44–47.

11.  Bedük, T. (1985). Ven Içi Sıvı Verilen Hastalarda Kullanılan Madde ve Uygulamaların Tromboflebit Oluşmasındaki Etkileri [The effects of intravenous catheters and interventions which infusion therapy in development of thrombophlebitis]. Doctoral thesis, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Turkey.

12.    Barbut F, Pistone T, Guiguet M, et al. [Complications due to peripheral venous catheterization: prospective study]. Presse Med 2003; 32:450-6. French.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي