برگزاری کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم (گروه الف)


۱۶ مهر ۱۳۹۶

كارگاه يادگيري مبتني بر تيم، در ادامه برگزاري برنامه‌هاي دوره گذر از دبيرستان به دانشگاه، در روز شنبه مورخ 15 مهرماه 1396 براي دانشجويان جديدالورود دانشكده پزشكي (گروه الف) در تالار آناتومی دانشكده پزشكي برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين كارگاه نشان دادن اهميت و كاربرد مباحث علوم پايه، كار تيمي و توجه به مهارت‌هاي بين فردي در تيم در رشته پزشكي و آشنايي با روش يادگيري مبتني بر تيم به عنوان يكي از روش‌هاي تدريس در مباحث علوم پايه است. اين كارگاه به صورت مبتني بر تيم و با استفاده از 10 سوال چهار گزينه‌اي و يك سناريوي باليني از مبحث سلول به صورت مشترك در 13 تيم 9 - 8 نفره دانشجويي اجرا گرديد. افراد همكار در برگزاري كارگاه آقاي دكتر غلامرضا حسن زاده (عضو هيات علمي گروه آناتومي)، خانم دکتر مريم عليزاده و خانم سپیده متين‌نژاد بودند.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي