برگزاری بیست و نهمین ژورنال کلاب


۱۲ مهر ۱۳۹۶

اولین جلسه ژورنال کلاب گروه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶، در تاریخ یازدهم مهر ماه در سالن شورا واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه مقاله ای با عنوان Selecting and Simplifying Rater" Performance and Behavior When Considering Multiple Competencies " توسط خانم طباطبائی ارائه گردید. این مقاله که نویسندگان آن Shiphra Ginsburg, Walter Tavares  و Kevin W. Eva هستند در سال ۲۰۱۶ در مجله Teaching and Learning in Medicine، VOL. 28, NO. 1 چاپ و به عنوان بهترین مقاله سال ژورنال مربوطه انتخاب شد. نشست مذکور راس ساعت 15:00با حضور دکتر جلیلی (معاون آموزشی دانشگاه)، دکتر مرتاض و دکتر گندم کار و جمعی از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD)آموزش پزشکی تشکیل گردید. مقاله ارائه شده از دو بخش کمی و کیفی تشکیل شده بود که در بخش کمی از طرح فاکتوریل و در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده نموده بود. در این مقاله به چگونگی ارزیابی عملکرد بالینی توسط ارزیابان با توجه به افزایش بار ذهنی آنان در دو حالت ابعاد عملکردی دو بعد و هفت بعد پرداخته و با ارزیابی سه ویدئو با سطح های عملکردی ضعیف، متوسط و بالا و وجود و عدم وجود وظیفه اضافی برای ارزیابان، میزان تشخیص درست رفتارهای مرتبط با هر بعد را مشخص می نماید. در ادامه با توجه به مصاحبه نیمه ساختارمند استراتژی های به کار برده شده توسط ارزیابان برای کاهش بار ذهنی و تلاش ذهنی آنها را مشخص می نماید. در ادامه دانشجویان با ارائه سؤوالات و نظرات خود در مورد مقاله مذکور به بحث پرداختند و در پایان آیتم های مورد بررسی توسط ادیتوریال ژورنال فوق الذکر برای انتخاب مقاله مذکور به عنوان بهترین مقاله سال ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.      منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي