منابع آزمون فوق تخصص


۱۲ مهر ۱۳۹۶

رديف

:  اخلاق پزشكي براي كليه رشته هاي پذيرش فوق تخصصي

 

 

كتب

 

l جلد اول :پزشك و ملاحظات اخلاقي/ تاليف دكتر باقر لاريجاني / انتشارات براي فردا/چاپ دوم / پاييز 1392

 

 

 
 
 
 

رديف

رشته جراحي عمومي

توضيحات

1

كتب:

2-Sabiston Textbook of Surgery / Saunders/ 2012

3- Schwartz Principles of Surgery/ McGraw – Hill/2015

4- Maingot /2012

براي تكنيكهاي جراحي:

4- Zollinger's Atlas of Surgical Operations/2011

فصول، 23، 24، 25، 47و 72 از كتاب  Sabiston/2012

مجله:

- Surgical Clinics of North American 

منحصراً مقالات مروري و سيستماتيك Review  سه سال آخر به استثناء نه ماه قبل از آزمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رديف

رشته روانپزشكي كودكان و نوجوانان

توضيحات

2

كتاب

Synopsis  Textbook of  Psychiatry /Kaplan –Sadock / 2015

فصول : 2، 15 و  31

 

مجله

American Jornal of  Psychiatry- 1

2 – Iranian Journal of  Psychiatry

مقالات مروري و سيستماتيك Review  دو سال آخر به استثنا نه ماه آخر صرفاً مقالات كودكان و نوجوانان

 
 
 
 
 
 
 

رديف

رشته ایمونولوژی و آلرژی

توضيحات

3

كتاب

1- Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / 2016

2 - Harrison’s Principles of Internal Medicine/ Braunwald /2015

 

فصول ایمونولوژی و آلرژی ، ریه و روماتولوژی

فصول مرتبط با آسم و آلرژی و نقص ایمنی اوليه و ثانويه

مجله

- New England Journal of medicine

 

  سه سال آخر به استثناء نه ماه قبل از آزمون

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رديف

رشته  بيماريهاي كودكان

توضيحات

4

كتب:

1- Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders / 2016

2– Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of Pediatrics/ آخرین چاپ

3 – مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال 1394 (Mana Notbook)

4– راهنماي جامعه مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم 1393

5ـ دفترچه راهنماي واكسيناسيون كشوري، 1394

6 – درسنامه مراقبت هاي حياتي و احياي پيشرفته كودكان – تاليف وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي – اداره سلامت كودكان – سال 1394

7 – درسنامه احياء نوزاد – (NRP) Textbook  - انجمن پزشكان نوزادان ايران با همكاري اداره سلامت نوزادان – سال 1393

 

مجلات:

1- Up to date 2016 (مباحث كودكان و نوزادان )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رديف

رشته  بيماريهاي داخلي

توضيحات

5

كتب :

- Harrison’s Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene / Mc Graw Hill / 2015

Ebook شامل كليه مباحث موجود در

 

مجلات:

- New England Journal of Medicine (2015– 2016)(مقالات مروری و مباحث داخلی )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رديف

رشته مراقبت های ویژه ICU) (

6

كتب:

1-Harrison’s Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene / / 2015

فصول: 141، 153، 170، 240، 241، 293، 314، 318، 321، 322، 323،  328، 334، 371، 445، 446، 454، 458، 460 و 461

2- Text book of Critical Care /Fink/2017

فصول: 3، 24، 38، 39، 43، 45، 48، 51، 52، 53، 54، 56، 61، 62، 63، 66، 67، 74، 75، 76، 88، 89، 90، 91، 105، 107، 115، 120، 121، 129 و 163

3-Anesthesia/ R.D Miller / 8th / Churchill Livingstone / 2015

فصول:45، 51، 55، 59، 60، 61، 62، 63، 65، 76، 96، 98، 101، 103، 104، 105، 106، 107 و 108

مجلات

- Critical Care Medicine Journal / 2015- 2016

 
 


منبع: معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي