مقایسه ی نتایج ارزیابی بالینی و الکتروفیزیولوژیک عصب فاسیال و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به تومور پاروتید پیش و پس از جراحی، در بیمارستان امیراعلم در سال


۱۲ مهر ۱۳۹۶

عصب فاسيال نقش مهمي در شکل­گيري حالت­هاي صورت و فعاليت­هاي مهمي نظير توليد بزاق و اشک دارد و اختلال در عملکرد آن تاثير بسياري بر کيفيت زندگي بيمار مي­گذارد. يکي از مهم­ترين علل فلج اکستراکرانيال عصب فاسيال، تومورهاي غده پاروتيد هستند. بررسي عملکرد بالینی و الکتروفیزیولوژیک عصب فاسيال پيش از برداشتن تومور از نظر باليني با ارزش بوده و مي­تواند مبنايي براي پيگيري­هاي پس از عمل باشد.

هدف
این مطالعه با هدف مقایسه روش­های ارزیابی بالینی و الکتروفیزیولوژیک عصب فاسیال در بیماران مبتلا به تومور پاروتید انجام شده است.

مواد و روش ها

33 بیمار مبتلا به تومور پاروتید تحت بررسی­های بالینی (بر اساس روش House- Brackmann)  و الکتروفیزیولوژیک پیش از پاروتیدکتومی قرار گرفتند، سپس بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به درگیری عصب توسط تومور و پاتولوژی تومور نیز در پرونده بیماران ثبت شده و نهایتا تحت آنالیز قرار گرفت.

نتایج
از بین 33 بیمار مورد بررسی، 25 مورد مبتلا به تومور خوش­خیم و 8 مورد مبتلا به تومور بدخیم پاروتید بودند. در بررسی­های الکتروفیزیولوژیک پیش از عمل، 9 مورد، 5 مورد بدخیم و 4 مورد خوش­خیم، دچار اختلال بودند. در بررسی حین عمل، متوجه تهاجم تومور به عصب فاسیال در 7 بیمار شدیم، که در 4 مورد تومور بدخیم و در 3 مورد تومور خوش­خیم بود. بین اختلال عملکرد الکتروفیزیولوژیک عصب فاسیال و تهاجم به عصب توسط تومور ارتباط معنادار مشاهده شد. هم­چنین بین پاتولوژی تومور پاروتید از نظر خوش­خیمی یا بدخیمی، و مشاهده درگیری عصب حین جراحی نیز ارتباط معنادار مشاهده شد.

نتیجه
غیرطبیعی بودن پاسخ بررسی­های الکتروفیزیولوژیک پیش از عمل، با افزایش احتمال درگیری عصب فاسیال توسط تومور، در پیش بینی و تعیین plan عمل کمک کننده خواهد بود. هم­چنین با توجه به اینکه در صورت مشاهده درگیری عصب فاسیال حین جراحی احتمال بدخیمی تومور پاروتید افزایش پیدا می­کند، می­توان نسبت به میزان invasive بودن جراحی، plan درمانی بعد از عمل، و پیگیری­های طولانی مدت بیمار برنامه ریزی دقیق­تری انجام داد.

 

كليد واژه ها :

تومور پاروتید، نئوپلاسم پاروتید، عصب فاسیال، الکتروفیزیولوژیک، الکترونوروگرافی، الکترومیوگرافی

مشخصات دانشجو:

نام: نیلوفر کبیری

رشته تحصيلي: پزشکی

مقطع: دکترای عمومی                    گروه آموزشي گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم           

پست الكترونيك دانشجو: niloofar.kabiri.r@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما: دکتر ساسان دبیری

استاد مشاور: دکتر الهام ساعدی

اساتيد داور: دکتر کوهی، دکتر یزدانی

زمان دفاع :

   روز سه شنبه   تاريخ 11/7/96 ساعت 8 صبح

مكان دفاع به آدرس:

بیمارستان امیراعلم، دفتر گروه گوش و حلق و بینی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Comparison of the results of clinical and electrophysiological evaluation of Facial Nerve and effective Factors in patients with Parotid tumor, before and after Parotidectomy, in Amira Alam Hospital in 1396

Abstract:

 

Background
The facial nerve plays an important role in the formation of facial states and important activities such as salivary and lacrimal production, thus
, its impairment affects the quality of life of the patient. One of the most important causes of extracranial paralysis of the facial nerve is parotid gland tumors. Clinical and electrophysiological evaluation of the facial nerve before and after the removal of the tumor is clinically valuable and can be a useful basis for postoperative period follow-up. The aim of this study is to compare the clinical and electrophysiological evaluation methods of facial nerve in patients with parotid tumor.

Materials and methods

33 patients with parotid tumor went under clinical (based on House-Brackmann method) and electrophysiological examination before parotidectomy was performed, then patients underwent surgery. Information about neural involvement by tumor and the tumor pathology was also recorded in patients records. The gathered data was eventually analysed.

Results
Of the 33 patients under study, 25 cases had benign and 8 had malignant parotid gland tumors. In preoperative electrophysiological studies, 9 cases, 5 cases of malignant and 4 cases of benign tumor had impaired results. During surgery, the tumor invasion into the facial nerve was seen in 7 patients, of which 4 had malignant tumors and in 3 cases the tumors were benign. Significant correlation was observed between electrophysiological impairment of facial nerve and invasion of the nerve by tumor. Also, there was a significant relationship between the pathology of parotid tumors and nerve involvement
.

Conclusion
Abnormalities in preoperative electrophysiological studies of the facial nerve in patients with parotid tumor shows increased probability of involvement of the facial nerve by the tumor, and will be helpful in predicting and determining the plan for the surgery. Also, given the fact that in the presence of nerve involvement during surgery, the probability of malignancy in parotid tumors increases, it is possible for the surgeon to decide about the invasiveness of the surgery, postoperative treatment options, and long-term follow-up plan of the patient.

 

Keywords:

Parotid gland tumor, facial nerve, electrophysiology, electroneurography, electromyography, House-Brackmann

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

 

1.       Toulgoata F, J.L. Sarrazinb c, Benoudibac F, Pereond Y, a EA-C, Daumas-Duporta B, et al. Facial nerve: From anatomy to pathology. Diagnostic and Interventional Imaging. 2013;94:1033-42.

2.       Reitzen SD, Babb JS, Lalwani AK. Significance and reliability of the House-Brackmann grading system for regional facial nerve function. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2009;140:154-8.

3.       Yen TL, Driscoll CLW, Lalwani AK. Significance of House-Brackmann Facial Nerve Grading Global Score in the Setting of Differential Facial Nerve Function. Otology & Neurotology. 2003;24:118-22.

4.       Aimoni C, Lombardi L, Gastaldo E, Stacchini M, Pastore A. Preoperative and postoperative electroneurographic facial nerve monitoring in patients with parotid tumors. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003;129:940-3.

5.       Coker NJ. Facial electroneurography: Analysis of techniques and correlation with degenerating motoneurons. Laryngoscope. 1992;102:747-59.

6.       Bendet E, Talmi YP, Kronenberg J. Preoperative electroneurography (ENoG) in Parotid surgery: Assessment of Facial nerve outcome and involvement by tumor—A preliminary study. John Wiley & Sons, Inc Head Neck. 1998;20:124-31.

7.       Eneroth C-M. Facial Nerve Paralysis. Arch Otolaryng. 1972;95:300-4.

8.       WiertelKrawczuk A, Huber J, Wojtysiak M, Golusin´ski W, Pien´kowski P, Golusin´ski P. Correlations between the clinical, histological and neurophysiological examinations in patients before and after parotid gland tumor surgery: verification of facial nerve transmission. springer. 2015;272:1219-29.

9.       Dulguerov P, Marchal F, Lehmann W. Postparotidectomy facial nerve paralysis: possible etiologic factors and results with routine facial nerve monitoring. Laryngoscope. 1999;109:754-62.

10.     Dumitru D, Walsh NE, Porter LD. Electrophysiologic evaluation of the facial nerve in Bell's palsy. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 1988:137-44.

11.     Sood AJ, Houlton JJ, Nguyen SA, Gillespie MB. Facial Nerve Monitoring during Parotidectomy: A Systematic Review and Meta-analysis. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2015:1-7.

12.     Gaillard C, Pe´rie´ S, Susini B, Guily JLS. Facial Nerve Dysfunction After Parotidectomy: The Role of Local Factors. Laryngoscope. 2005;115:287-91.

13.     Min G, Yan C, Yan-feng K, Xin P, Guang-yan Y. Study on prediction of involvement in facial nerve in the patients with parotid tumors by using facial electroneurography. Journal of Peking university. 2015;47:57-63.

14.     Michele M. Gandolfi M, William Slattery III M. Parotid Gland Tumors and the Facial Nerve. Otolaryngol clin. 2016;49:425-34.

15.     Mehle ME, Kraus DH, Wood BG, Benninger MS, Eliachar I, Levine HL, et al. Facial nerve morbidity following parotid surgery for benign disease: The Cleveland clinic foundation experience. Laryngoscope. 1993;103:386-8.

16.      Danielides V, Skevas A, Cauwenberge PV. A comparison of electroneuronography with facial nerve latency testing for prognostic accuracy in patients with Bell's palsy. springer. 1996;253:35-8.

17.     Bron LP, O'Brien C. Facial Nerve Function After Parotidectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1997;123:1091-6.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي