ژورنال کلاب


۱۰ مهر ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

گروه ژنتیک پزشکی


عنوان مقاله:

Molecular Analysis of Factor VIII and Factor IX Genes in Hemophilia Patients: Identification of Novel Mutations and Molecular Dynamics Studies

نویسندگان:

Faisal A.etal

مشخصات چاپ:

J Clin Med Res. 2017;9(4):317-331

 

ارائه کننده:   خانم نسرین سهرابی

            مکان:

ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی، کلاس شماره دو

زمان:

ساعت 30/8 الی 10

سه شنبه 11 مهرماه 1396منبع: گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي