تعیین نقش MRI فانکشنال مغزی قبل از عمل جراحی ضایعات اینترا اگزیال ناحیه سوپراتنتوریال بر تصمیم جراح در تعیین رویکرد و میزان تخلیه تومور و فرجام 6 ماهه بیماران عمل شده با استفاده از این روش در فاصله زمانی از خرداد 93 تا خرداد 95 در بیمارستان سینا


۱۰ مهر ۱۳۹۶

رزکسیون کامل ضایعات سوپراتنتوریال اینتراگزیال و کاهش عوارض ناشی از جراحی و افزایش کیفیت زندگی از اهداف جراحی رزکسیون تومور می باشد. در این مطالعه به بررسی نقش MRI فانکشنال مغزی قبل از عمل جراحی ضایعات اینترا اگزیال ناحیه سوپرا تنتوریال بر تصمیم جراح در تعیین رویکرد و میزان تخلیه تومور و فرجام بیماران تحت جراحی با استفاده از این روش می پردازیم.

مواد و روش ها: بیماران دارای تومور سوپراتنتوریال اینتراگزیال (N=41) مراجعه کننده به بیمارستان سینا در این مطالعه کوهورت آینده نگر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از FMRI و روش تعیین شده برای جراحی و همچنین میزان رزکسیون تومور و معاینات عصبی پس از آن ثبت شد.

یافته ها:

7/70 % بیماران مطالعه مرد بودند. میانگین سنی بیماران مونث بالاتربود( 67/10±49 در مقابل 51/15±51/47 ).  بیماران با KPS ، 90 ( 5/41 % ) و تومورهای ناحیه Frontal (7/31 %) بیشترین درصد فراوانی را دارند. در 24 بیمار (5/58%) تومور با نواحی Eloquent در ارتباط بود. در 16 بیمار (39%) تومور Low-grade ودر 25 بیمار (61%) High-grade بودند . FMRI تنها در 2 % از بیماران سبب تغییر اپروچ شده. قرار گیری تومور در ناحیه Eloquent رابطه ای با تغییر در روش جراحی نداشت P=0.335)) ولی با تغییر در میزان تخلیه تومور رابطه معنی دار در سطح 99% داشت. رابطه معنا دار بین Tumor histology و تغییر Approach  وجود ندارد (p=0.390). در گروه عدم تغییر رزکشن ، وضعیت Language  بین قبل از جراحی و فرجام 6 ماهه (p=0.046) دارای تفاوت معنی دار است ولی در فرجام 72 ساعته (p=0.317) و 1 ماهه (p=0.180) تفاوت معنی دار نمی باشد. تفاوت وضعیت Motor در دو گروه تغییرو عدم تغییر رزکشن بعد از جراحی نسبت به قبل از جراحی به لحاظ آماری معنی دار نیست. شاخص KPS در 72 ساعت پس از جراحی بدتر شده ئ از نظر  آماری تفاوت معنا دار است (p=0.026). در 1 ماه (p=0.776)  و 6 ماه (p=0.441) بعد از جراحی بهبود نسبی مشاهده می شود. در گروه No Change، افت KPS در فرجام 72 ساعته (p=0.000) و 1 ماه (p=0.013) بعد از جراحی به لحاظ آماری معنادار است.

نتیجه گیری: 

:    بطور کلی بین انجام FMRI و تغییر Approach و میزان Resection رابطه ای وجود ندارد و همچنین تغییر در Approach و میزان Resection بعد از انجام FMRI با فرجام کلی بیماران نیز رابطه ای ندارد ، ولی در مورد تومورهایی که در نواحی Eloquent قرار دارند ، بین تغییر در میزان تخلیه تومور بعد از انجام FMRI و بهبود و یا تثبیت وضعیت بیماران در سه شاخص Language ، Motor و KPS بعد از جراحی رابطه معنی دار وجود دارد.بنابراین  می توان اینگونه نتیجه گرفت که انجام FMRI برای این نوع تومورها مفید بوده است  .

 

 

كليد واژه ها :

فانکشنال MRI ، ضایعات اینتراگزیال سوپرانتتوریال، Eloquent، فرجام عصبی.

مشخصات دانشجو:

نام: محمد علی سورکی آزاد  رشته تحصيلي: دکترای تخصصی جراحی مغز و اعصاب مقطع: سال پنچم                      گروه آموزشي    drazad223@gmail.com  پست الكترونيك دانشجو:  

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما دکتر سید ابراهیم کتابچی    اساتيد مشاور دکتر عباس امیر جمشیدی و دکتر کوروش کریمی   اساتيد داور

زمان دفاع :

   روز پنجشنبه   تاريخ  11/3/96  ساعت8

مكان دفاع به آدرس:

تهران-خیابان کارگر شمالی-سه راه جلال آل احمد-مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی.

 

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Determining the role of pre-operative functional brain MRI on surgeons' approaches and their decisions regarding the extent of tumour resections , in  patients with supra-tentorial and intra-axial tumours, and the 6-month outcomes of these patients

 

Abstract:

Most important goals of surgical resections of brain tumours are complete resection of supra-tentorial and intra-axial lesions , which subsequently result  in improving patients’ quality of life. In this study, we are intending to clarify the indications and also usefulness of pre-operative functional MRI , as well as its effects on surgeons’ approaches and decisions about extent of tumour resection , and finally patients’ outcomes. 

 

Methods and materials; 

In this prospective cohort study, we have investigated  all admitted patients with diagnoses of supra-tentorial and intra-axial tumours (N = 41) in Sina Hospital of Tehran. We have recorded all relevant data relating to their FMRI results, selected surgical approaches, the extent of tumour resection,  as well as their post-operative neurological examinations. 

 

Findings; 

70.7%of patients were male. Average age of female patients was higher  (49± 10.67vs 47.51 ± 15.51). Patients with KPS90 (41.5%) and who had frontal region tumours  (31.7%),  were the majority of cases . In 24 patients (58.5%),  tumours were in  the Eloquent area. Regarding tumour classification, we had low-grade tumours in 16 patients  (39%), compare to 25 patients (61%) with high-grade lesions. The surgical approaches of only 2% of patients has been altered after using pre-operative FMRI. Location of a tumour in Eloquent area has not changed the surgical methods (p=0.335) ,however this has had an obvious impact on the extent of tumour resection  (level 99%). There is no sensible relationship between tumour histology and changing the surgical approaches  (p=0.390). In that group of patients with no change in surgical resection plan (after pre-operative assessment  by FMRI ), although there was a meaningful improvement in language status 6 months after their operations compared to pre-operative stage (p = 0.046 ) , this was not the case for 72 hours  (p = 0.317) and one month  (p = 0.180). However there was no difference of outcomes regarding Motor status between these two groups. According to the collected data, the KPS has been worsened 72 hours post-operatively (p = 0.026), but it has shown partial improvements after one month  (p = 0.776) and also 6 months  (p = 0.441). At the same time in the no-change group, there has been a post-operative decline in the KPS in both 72 hours  (p = 0.000) and one month  (p = 0.013) . 

Conclusion; 

In general ,changing surgical approaches due to results of  pre-operative FMRIs , has not had  meaningful relations with the extent  of tumour resections. Moreover  changes of surgical approaches and/or the degree of tumour resections as a result of pre-operative FMRI findings , do not affect the final outcomes of patients. However for those patients with Eloquent region tumours, all the three abovementioned criteria, (Motor, KPS, Language ) , have shown improvements after changes of approaches due to FMRI findings. Hence we can conclude that performing pre-operative FMRI can be beneficial for those patients who are suffering from Eloquent region tumours. 

 

 

Keywords:

Functional MRI , Intra-axial Supra-tentorial Lesions, Eloquent, Neurological Outcomes

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

Reference:

1)    Ruff I.M., Brennan N.M. P., ect. Assessment of the Language Laterality Index in Patients with Brain Tumor Using Functional MR Imaging: Effects of Thresholding, Task Selection, and Prior Surgery. AJNR Am J Neuroradiol 29:528 –35, Mar 2008.

2)    Sakr H. M., Mohamed M. A., etc. Influence of fMRI on operative planning of brain tumors: Initial experience in a histopathologically variable subset of tumors. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine (2011) 42, 215–221.

3)    Holodny A. I., Schulder M., et al. The Effect of Brain Tumors on BOLD Functional MR Imaging Activation in the Adjacent Motor Cortex: Implications for Image-guided Neurosurgery. AJNR Am J Neuroradiol 21:1415–1422, September 2000.

4)    Maldonado IL, Moritz-Gasser S, et al. Surgery for gliomas involving the left inferior parietal lobule: new insights into the functional anatomy provided by stimulation mapping in awake patients: clinical article.Journal of Neurosurgery. 2011; 115(4):770–779.

5)    Sherman JH, Hoes K, et al. Neurosurgery for brain tumors: update on recent technical advances. Current Neurology and Neuroscience Reports.2011; 11(3):313–319.

6)    Spena G, Nava A, Cassini F, et al. Preoperative and intraoperative brain mapping for the resection of eloquent-area tumors. A prospective analysis of methodology, correlation, and usefulness based on clinical outcomes. Acta Neurochirurgica.2010; 152(11):1835–1845.

7)    Berman JI, Berger MS, et al. Diffusion-tensor imaging-guided tracking of fibers of the pyramidal tract combined with intraoperative cortical stimulation mapping in patients with gliomas. Journal of Neurosurgery. 2004; 101(1):66–72.

8)    Preoperative Evaluation with fMRI of Patients with Intracranial Gliomas Ioannis Z. Kapsalakis, Eftychia Z. Kapsalaki, [...], and Kostas N. Fountas.

9)    Pierallini A, Caramia F, Falcone C, et al. Pituitary macroadenomas: preoperative evaluation of consistency with diffusionweighted MR imaging—initial experience. Radiology 2006;239.

10)         Zhang D., Johnston J. M., et al. Preoperative Sensorimotor Mapping in Brain Tumor Patients using Spontaneous Fluctuations in Neuronal Activity Imaged with fMRI: Initial Experience. Neurosurgery. 2009 December; 65(6 Suppl): 226–236. doi:10.1227/01.NEU.0000350868.95634.CA.

11)         Sakr H. M. Language and memory lateralization and localization using different fMRI paradigms in Arabic speaking patients: Initial experience. The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine (2011) 42, 223–231.

12)         Kapsalaki EZ, Verganelakis D, et al. The role of functional MRI in intracranial glioma resection. In: Bright P, editor. Neuroimaging—Clinical Applications. Rijeka, Croatia: InTech; 2012. pp. 159–172.

13)         De Benedictis A, Moritz-Gasser S, Duffau H. Awake mapping optimizes the extent of resection for low-grade gliomas in eloquent areas. Neurosurgery. 2010;66(6):1074–1084.

14)         Kral T, Kurthen M, Schramm J, Urbach H, Meyer B. Stimulation mapping via implanted grid electrodes prior to surgery for gliomas in highly eloquent cortex. Neurosurgery. 2006; 58(1, supplement): S-36–S-42.

15)         Pernet C. R., Gorgolewski K. J., et al.  Structural and functional magnetic resonance imaging dataset of brain tumor patients. SCIENTIFIC DATA | 3:160003 | DOI: 10.1038/sdata.2016.3.

16)         Li SW, Wang JF, Jiang T, et al. Preoperative 3T high field blood oxygen level dependent functional magnetic resonance imaging for glioma involving sensory cortical areas. Chinese Medical Journal.2010; 123(8):1006–1010.

17)         Lurito JT, Lowe MJ, Sartorius C, Mathews VP. Comparison of fMRI and intraoperative direct cortical stimulation in localization of receptive language areas. Journal of Computer Assisted Tomography. 2000; 24(1):99–105.

18)          Li SW, Wang JF, Jiang T, et al. Preoperative 3T high field blood oxygen level dependent functional magnetic resonance imaging for glioma involving sensory cortical areas. Chinese Medical Journal.2010; 123(8):1006–1010.

19)         Morrison M. A., Churchill N. W., et al. Reliability of Task-Based fMRI for Preoperative Planning: A Test-Retest Study in Brain Tumor Patients and Healthy Controls. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0149547 February 19, 2016.

20)         Lehéricy S, Duffau H, Cornu P, et al. Correspondence between functional magnetic resonance imaging somatotopy and individual brain anatomy of the central region: comparison with intraoperative stimulation in patients with brain tumors. Journal of Neurosurgery.2000; 92(4):589–598. 

21)         Lacroix M, Abi-Said D, Fourney DR, et al. A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiforme: prognosis, extent of resection, and survival. Journal of Neurosurgery.2001;95(2):190–198.

22)         Lee M.H., Smyser C.D., and et al. Resting-State fMRI: A Review of Methods and Clinical Applications. AJNR Am J Neuroradiol 34:1866 –72 Oct 2013.

23)         Kekhia H., Rigolo L. & et al. Special Surgical Considerations for Functional Brain Mapping. Neurosurg Clin N Am. 2011 April; 22(2): 111–132. doi:10.1016/j.nec.2011.01.004.

24)         Rosazza C., Aquino D. , et al. Preoperative Mapping of the Sensorimotor Cortex:Comparative Assessment of Task-Based and Resting-State fMRI. June 2014 | Volume 9 | Issue 6 | e98860

25)         Barras Ch. D, Asadi H., et al. Functional magnetic resonance imaging in clinical practice: State of the art and science. The Royal Australian College of General Practitioners 2016 AFP VOL.45, NO.11, NOVEMBER 2016.

26)         Roux F E, Boulanouar K. Functional MRI and intraoperative brain mapping to evaluate brain plasticity in patients with brain tumours and hemiparesis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 69:453–463.

27)         2klkml

28)         Montes N., Herrera D. A., et al. Functional magnetic resonance imaging in The pre-operative evaluation of cerebral vascular malformations. Rev Colomb Radiol. 2010; 21 :( 4):1-11.

29)         Berntsen E., Gulati S., et al. Functional Magnetic Resonance Imaging and Diffusion Tensor Tractography Incorporated Into an Intraoperative 3Dimensional UltrasoundBased Neuronavigation System: Impact on Therapeutic Strategies, Extent of Resection, and Clinical Outcome. August 2010 - Volume 67 - Issue 2 - p 251–264.

30)         Feigl G.C., Safavi-Abbasi S., et al. Real-time 3 T fMRI data of brain tumour patients for intra-operative localization of primary motor areas. EJSO 34 (2008) 708e715.

31)          Kaye AH, Laws JR. Brain tumors, an encyclopedic approach.2nd Ed. Churchill Livingstone, 2001

32)         Parkin D, Whelan S, Ferlay J. Cancer incidence in five continents. Lyon: International agency for research on cancer, vol VII. IARC Scientific Publication No. 143, 1997

33)         McKeever PE. The brain, spinal cord and meninges. In: Sternberg SS. Diagnostic surgical pathology.3rd ed.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999

34)         Lacayo A, Farmer PM. Brain tumors in children: a review. Ann Clin Lab Sci, 1991; 21: 25-35.

35)         Mills PK, Preston-Martin S, Annegers JF. Risk factors for tumors of the brain and cranial meninges in Seventh-Day Adventists. Neuro epidemiol, 1989; 8: 266-275

36)         Sanderson WT, Talaska G, Zaebst D. Pesticide prioritization for a brain cancer case-control study. Environ Res, 1997; 74: 133-144

37) Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. Histological typing of tumours of the central nervous system, 2nd Ed. International Histological classification of tumours, vol 21. Berlin, Springer-Verlag, 1993

38) Richert CH, Paulus W. Epidemiology of central nervous system tumors in childhood and adolescence based on the new WHO classification. Child’s Nerv Syst, 2001; 17: 503-5011

39)         Sanai N., Mirzadeh Z. Functional Outcome after Language Mapping for Glioma Resection. n engl j med 358;1 www.nejm. org january 3, 2008

40)         Duffau H, Capelle L., et al. Functional recovery after surgical resection of low grade gliomas in eloquent brain: hypothesis of brain compensation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74:901–907.

41)         Montes N., Herrera D. A., et al. Functional magnetic resonance imaging in The pre-opera tive evaluation of cerebra l vascular malformations. Rev Colomb Radiol. 2010; 21 :( 4):1-11.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي