بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در خون محیطی با درجه ی بدخیمی سرطان مثانه غیرمهاجم به عضله


۱۰ مهر ۱۳۹۶

سرطان مثانه شایعترین بدخیمی مجاری ادراری و چهارمین سرطان شایع در مردان است. کارسینوم سلول ترانزیشنال (TCC  ) 90% تمامی بدخیمی های مثانه را شامل می شود.TCC  از نظرgrading  به دو دستهhigh grade  وlow grade  تقسیم می شود.

افزایش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با کاهش بقا در بیماران مبتلا به بدخیمی های مختلف و از جمله بدخیمی های سیستم ادراری همراه بوده است. در میان بیماران مبتلا به کانسر مثانه افزایش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با تهاجم کانسر به عضله، کانسر خارج مثانه ای و کاهش میزان بقای کلی و بقای مرتبط با کانسر همراه بوده است .

در پژوهش پیش رو قصد داریم برای اولین بار به صورت گذشته نگر در بیماران ایرانی مبتلا به کانسر یوروتلیال مثانه به بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با درجه بدخیمی کانسر یوروتلیال مثانه غیر مهاجم به عضله بپردازیم.

 43 بیمار در طی دو سال بررسی با توجه به معیار های ورود ،وارد مطالعه شدند و طی آن به بررسی متغیر های سن ،جنس ،میانگین گلبول سفید ، ESR،CRP ، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت وسابقه مصرف سیگار در دو گروه بیماران با سرطان High Grade و Low Grade پرداخته شد .

از بین فاکتور های بررسی شده میانگین گلبول سفید و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در گروه High Grade بالاتر بود که این تفاوت در مورد تعداد گلبول سفید از نظر آماری معنا دار بود البته به نظر می رسد عدم معناداری تفاوت میانگین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با توجه به مطالعات قبلی به علت تعداد کم بیماران وارد مطالعه شده،می باشد.

 

كليد واژه ها :

,Urinary Bladder Neoplasms, Neutrophils, Lymphocytes

مشخصات دانشجو:

نام: نیلوفرپورسعادت  رشته تحصيلي:پزشکی دکترای عمومی   مقطع: کارورزی                   گروه آموزشي   اورولوژی         پست الكترونيك دانشجو:

N_poursaadat@yahoo.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما

 جناب آقای دکتر محسن آیتی

جناب آقای دکتر عرفان امینی

   اساتيد مشاور

جناب آقای دکتر محمدرضا نوروزی

جناب آقای دکتر حسن جمشیدیان

جناب آقای دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

   اساتيد داور

جناب آقای دکتر عرفان امینی

جناب اقای دکتر اینانلو

جناب اقای دکتر آیتی

جناب آقای دکتر جمشیدیان

زمان دفاع :

   روز دوم مهرماه 96   تاريخ 2/7/96 ساعت 9 صبح

 

مكان دفاع به آدرس:

بیمارستان امام خمینی طبقه ی چهارم مرکز تحقیقات اوروانکولوژی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title: Evaluation of association between neutrophil to lymphocyte ratio with grade of malignancy in patients with Non-muscle invasive bladder cancer

Abstract:

 

Aim: To Evaluation of association between neutrophil to lymphocyte ratio and grade of Non-muscle invasive bladder cancer.

Method: a retrospective study accomplished on 43 patients with Non-muscle invasive bladder cancer. Patients divided into two groups based on grade of the malignancy. Age, sex, history of smoking, neutrophil to lymphocyte ratio & WBC count was compared between high grade and low grade groups.

Result: Patients with High grade cancer have a higher WBC count, High grade Mean of WBC count =8489.69 instead of 6545.00 in Low grade (p- value=0.03)

Conclusion: Higher level of WBC count is related to higher grade of Non-muscle invasive bladder cancer.

 

Keywords:

,Urinary Bladder Neoplasms, Neutrophils, Lymphocytes

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

فهرست منابع:

 

[1] Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2015. CA: a cancer journal for clinicians. 2015;65:5-29.

[2] Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA, Bouffioux C, Denis L, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. European urology. 2006;49:466-5; discussion 75-7.

[3] Malmstrom PU. Prognostic markers for urothelial cancer: obstacles and opportunities. Urologic oncology. 2012;30:516-7.

[4] Wei Y, Jiang YZ, Qian WH. Prognostic role of NLR in urinary cancers: a meta-analysis. PloS one. 2014;9:e92079.

[5] Potretzke A, Hillman L, Wong K, Shi F, Brower R, Mai S, et al. NLR is predictive of upstaging at the time of radical cystectomy for patients with urothelial carcinoma of the bladder. Urologic oncology. 2014;32:631-6.

[6] Viers BR, Boorjian SA, Frank I, Tarrell RF, Thapa P, Karnes RJ, et al. Pretreatment neutrophil-to-lymphocyte ratio is associated with advanced pathologic tumor stage and increased cancer-specific mortality among patients with urothelial carcinoma of the bladder undergoing radical cystectomy. European urology. 2014;66:1157-64.

[7] Gondo T, Nakashima J, Ohno Y, Choichiro O, Horiguchi Y, Namiki K, et al. Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio and establishment of novel preoperative risk stratification model in bladder cancer patients treated with radical cystectomy. Urology. 2012;79:1085-91.

[8] Taguchi S, Nakagawa T, Matsumoto A, Nagase Y, Kawai T, Tanaka Y, et al. Pretreatment neutrophil-to-lymphocyte ratio as an independent predictor of survival in patients with metastatic urothelial carcinoma: A multi-institutional study. International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association. 2015;22:638-43.

[9] Kaynar M, Yildirim ME, Badem H, Cavis M, Tekinarslan E, Istanbulluoglu MO, et al. Bladder cancer invasion predictability based on preoperative neutrophil-lymphocyte ratio. Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine. 2014;35:6601-5.

[10] Ozyalvacli ME, Ozyalvacli G, Kocaaslan R, Cecen K, Uyeturk U, Kemahli E, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio as a predictor of recurrence and progression in patients with high-grade pT1 bladder cancer. Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada. 2015;9:E126-31.

[11] Mano R, Baniel J, Shoshany O, Margel D, Bar-On T, Nativ O, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts progression and recurrence of non-muscle-invasive bladder cancer. Urologic oncology. 2015;33:67.e1-7.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي